ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С повече приходи и печалба изпраща годината “Трейс Груп”

път ремонт пътища

По предварителни данни за миналата година “Трейс Груп Холд” АД, което изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура, отчита ръст на приходи /без финансови/ на годишна база със 77.42 процента. Паричните постъпления в компанията са на обща стойност 140.35 млн. лв. в края на декември. Най-съществен дял от тях (92.16%) запазват приходите по строителни договори. Те са в размер на 129.35 млн. лв., като нарастват значително спрямо 2021 година. При паричните постъпления от продажба на услуги обаче се отчита спад от 45.74 процента. 

Другите доходи на компанията също намаляват /с 18.27%/, като най-съществени от тях са приходи от наеми на собствени активи на стойност. 

Разпределени по сегменти, 54.87 на сто от паричните постъпления по договори с клиенти, без финансови, са реализирани в страната ни. Други 23.53 на сто идват от дейността в Сърбия, а 21.60 на сто – от проектите в Румъния.

Финансовите приходи за миналата година на “Трейс Груп Холд” нарастват с почти една четвърт на годишна база. С най-съществен дял са постъпленията от дивиденти от дъщерни дружества, които са на стойност 4.25 млн. лв., като се увеличават с 40.15 процента. Приходи са отчетени и от лихви и положителни курсови разлики.

“Трейс Груп Холд” извършва строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Компанията диверсифицира и разширява обхвата на своята дейност, като в портфолиото ѝ също така се включват инвестиции, международна търговия и логистика.

Разходите по икономически елементи на дружеството по предварителни данни за миналата година са на стойност 141.59 млн. лв., и нарастват значително спрямо 2021 г., когато са били 80.18 млн. лева. Една четвърт от тях са похарчени за суровини и материали, като разходите по тях нарастват над три пъти. С най-съществено изменение в групата са разходите за основни материали за строителство на стойност. Похарчените средства за външни услуги нарастват с 68.08 процента. Тук се включват разходи за подизпълнители, услуги с механизация, транспортни услуги, проектиране, разходи за комисионни възнаграждения, застраховки, охрана.

Разходите за заплати и осигуровки на персонала нарастват с една четвърт. Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към края на декември е 155 души. Общо 67.42 на сто от тях са работили в България, една четвърт – в Сърбия, и останалите в Румъния.  

Финансовите разходи също са нарастнали – с 11.31 на сто. С най-значителен дял от тях (38.48%) са похарчените средства, свързани с банкови гаранции. 

В крайна сметка, по предварителни данни за миналата година са реализирани приходи общо на стойност 145.40 млн. лв. и общо разходи, без разходи за данъци, за 140.35 млн. лева. А финансовият резултат преди данъци е печалба в размер на 5.05 млн. лева.

Сложната икономическа обстановка се отразява негативно на започналите инвестиционни проекти

от “Трейс Груп”, както в България, така и извън нея, отбелязват от компанията. Ефективността е далеч по-неблагоприятна от планираната. Влиянието на Cоvid-19 все повече намалява, но все пак е забавило започването на големи проекти. Значителният скок на цените на горивата и суровините на световния пазар е довел до финансови загуби и ускоряване на процесите на инфлация. 

Основни материали и суровини за дейността на “Трейс Груп” са битум, горива, стомана, цимент. В резултат на скока на цените на горивата и основните материали, дружеството отчита значително увеличение на разходите за материали за миналата година спрямо 2021-а. Нестабилната политическа обстановка в страната допълнително е затруднила реализацията на целите и стратегията, отбелязват от компанията. 

На фона на непрекъснатото драстично повишаване на цените на суровини и материали, текущите проекти се изпълняват за момента без актуализиране на заложените в договорите ценови параметри. Това пък е довело до затруднения за прогнозиране  на дейността, дори в краткосрочен план. 

Заедно с това участието на “Трейс Груп” в търгове както в България, така и в Сърбия и Румъния, е завършило с подписване на договори, чието изпълнение е започнало през последното тримесечие и увеличените прогнози за приходите са резултат от графиците за изпълнение по тези договори, посочват от фирмата.

През четвъртото тримесечие са започнали практически действия на някои от възложителите относно приемане на методики и изчисление на индексации за определени проекти, които все още не са завършени. От компанията очакват такива индексации да бъдат одобрени и изплатени през първата половина на 2023 година.

Към края на декември няма промяна на лицата, притежаващи повече от 5 процента от гласовете в общото събрание на “Трейс Груп” АД, които са: Николай Михайлов и “Галини-Н” ЕООД.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст