ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дружества за имоти увеличават капитала си с нови акции

зала на фондова борса акции пари зарчета

Българските продължават да търсят възможностите за развитие. Освен с кредит от банка, публичните компании имат още една възможност – през „Българска фондова борса“. Чрез издаване на нови акции те увеличават капитала с подкрепата на акционерите си и на нови инвеститори.

От началото на тази година такива планове заявиха три дружества. Две от тях са акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които развиват дейност в сектора на недвижимите имоти.

Комисията за финансов надзор вече одобри проспект за първично публично предлагане на емисия акции за увеличение на капитала на

„Софарма билдингс“ АДСИЦ.

Тя е в размер до 3 249 950 броя обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.86 лева всяка. Комисията вече е вписана емисията, която е в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от регулатора.

В момента регистрираният капитал на „Софарма билдингс” е в размер на  649 990 лв., разпределен в същия брой обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Ако бъдат записани всички акции, то капиталът ще нарасне до 3 899 940 лева.

Процедурата ще е успешна, ако се запишат и платят най-малко 1 624 975 броя от новите книжа.

„Софарма билдингс“ инвестира в сгради с разнообразно предназначение – търговски, индустриални, жилищни и офис сгради, както и закупуване на парцели за бъдещо строителство. Дружеството влага средства и в имоти в различни етапи на завършеност и развитие.

Общо 24 индивидуални инвеститори контролират 64.98 на сто от книжата с право на глас. Сред тях са Огнян Донев с дял от 19.95 на сто и Венцислав Стоев – с 19.62 процента. Още четири фирми имат акционерно участие – “Телекомплект инвест” АД с дял от 9.88 на сто, “Донев Инвестмънтс Холдинг” АД- с 9.96 на сот, и „Софарма“ АД – с 10.25 процента.

Проспектът на

„Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ – Варна

за първично публично предлагане на емисия акции беше одобрен от Комисията за финансов надзор през януари. Тя е в размер до 1 300 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 21.50 лева всяка една, с ISIN код BG1100099065 и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Тази емисия, в процес на емитиране, е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от надзорния орган.

Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 800 000 броя от предлаганите акции с
номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 21.50 лева всяка, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Начало на търговията с права на БФБ и на записване на новите акции започна днес и продължава до 15 март.

„Болкан енд сий пропъртис“  е с регистриран капитал от 6 925 156 лева, разпределен в същия броя акции, с номинална стойност 1 лев. Най-големите акционери са „Гама Финанс“ ЕООД с дял от  22.03 на сот от капитала, „Стикс 2000“ ЕООД – с 8.46 на сот, и УПФ „Съгласие“ – с 6.98 процента.

Като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, „Болкан енд Сий Пропъртис“ инвестира в недвижими имоти (сгради и земя) на територията на България, като чрез трето лице осъществява експлоатация на придобитите имоти.

Основната част от активите на дружеството са инвестирани в недвижими имоти. Поради това, динамиката на цените на пазара на недвижими имоти в широк смисъл, включително размера на наемите или арендата и други свързани услуги (застраховки, поддръжка, административни разходи и т.н.), има определящ ефект върху финансовия резултат на Дружеството и стойността на неговите активи.

В момента дружеството развива два проекта. Единият е в курортното селище Равда, а другия – в Балчик.

„Тексим Банк“ АД

вече приключи процедурата о увеличение на капитала си. А КФН вписа емисията акции, издадена от кредитната институция, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Тя е в размер на 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100001921. Емисията е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева.

Това стана чрез издаване на нови 2 000 000 акции след конвертиране на 5000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207 (борсов код: 5CPA) и с номинална стойност 1000 лева всяка.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст