ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобрени са промени в Закона за биологичното разнообразие

Натура 2000

Министерският съвет одобри проект на промени в Закона за биологичното разнообразие. Разработването на проекта е пряко свързано с необходимостта от създаване на органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): “Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000” към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целите на разработения нормативен акт са пряко свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа „Натура 2000”, както и подобряването на условията за опазване на биологичното разнообразие.

Чрез проектозакона се конституират органи за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво. Предвидено е на национално ниво орган за управление да бъде министърът на околната среда и водите. На регионално ниво – като орган за управление в териториалния обхват на дейност на съответната регионална инспекция по околната среда и водите се определя директорът на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. За защитените зони на териториите на Националните паркове по Закона за защитените територии орган за управление на защитените зони ще бъде директорът на съответната Дирекция на Национален парк. А за защитените зони и частите от защитени зони, попадащи в морските пространства на България, регионален орган за управление ще бъде директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Предвижда се създаването на Комитети на заинтересованите страни към Органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели и на планове за управление на всички защитени зони. По този начин защитените зони ще бъдат управлявани на база планове за управление, в които ще се определят специфични за зоните подробни цели и мерки на опазване.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст