ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приемат документи по мярката за подкрепа заради войната в Украйна

дфз

На 8 март започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 година.  

До 17 март продължава вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1, уточниха от Държавен фонд „Земеделие“.

За финансова подкрепа по подмярка 22.1 могат да кандидатстват земеделски стопани, които отглеждат пчелни семейства. В сектор „Пчеларство“ изплащането на помощта ще бъде на база предоставена справка от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните с броя на наличните пчелни семейства, установен съобразно извършен есенен преглед за 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелните семейства е необходимо да се отглеждат в собствен животновъден обект, регистриран по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По подмярка 22.1 подпомагане могат да получат и производители на ягоди или малини – оранжерийно производство, за площите за които не са получили подпомагане по подмярката през предходния прием.

Всички кандидати следва да имат регистрация за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Разпределеният бюджет за помощта е определен до левовата равностойност на 2 808 407 евро. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане не повече от 15 000 евро (29 337 лева) – допустимият размер на помощта, записан в европейското законодателство. 

Приемът по подмярка 22.2 ще започне също на 8 март и ще продължи до 15 март.

Подпомагането по нея ще бъде под формата на еднократна помощ и има за цел да допринесе за подсигуряване на продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на малките и средни предприятия, осъществяващи преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Кандидатите трябва да развиват своята дейност на територията на страната.

За предстоящия прием по подмярка 22.2 е разпределен бюджет в размер до левовата равностойност на 3 500 000 евро.

Максималният допустим размер на финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава 100 000 лева. При определяне на максималния размер на финансовата подкрепа ще се отчита и подпомагането на кандидата, предоставено по други инструменти за подпомагане на национално равнище или на равнището на ЕС, или по частни схеми в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна. Когато преработвателят е и производител, той няма да получи подпомагане, защото в качеството си на производител е получил тавана на помощта.

Заявленията за подпомагане подмярка 22.1 ще се подават в общинските служби „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

По подмярка 22.2 документи се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по адрес на управление на кандидата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст