ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Съдът на ЕС отхвърли иска срещу България за качеството на въздуха

Съдът на Европейския съюз отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на атмосферния въздух. На 29 март 2021 г. беше образувано дело пред Съда на ЕС, по което Европейската комисия поиска на България да бъдат наложени финансови санкции в размер на 11 млн. лева еднократна санкция и 20 млн. лева периодична санкция на всяка година неизпълнение. На практика средствата стават изискуеми от деня на постановяване на решението в такава посока, но Съдът на ЕС отхвърли иска срещу България и санкции няма да бъдат заплащани.

Страната ни полага постоянни усилия, за да се постигне съответствие с европейските норми, да се подобри чистотата на въздуха и да се избегне заплащането на значителни по размер санкции, подчертават от Министерството на околната среда и водите.

През септември 2022 г. екип на ведомството се включи в защитата на България в рамките на т.нар. устни състезания по делото. Беше предоставена информация за последните данни за качеството на атмосферния въздух за 2021 г., които показват, че измерените нива на фините прахови частици (ФПЧ10) са под определената от законодателството средногодишна норма във всички пунктове за мониторинг в засегнатите зони и агломерации.

Съдът на ЕС беше информиран, че е налице съществен напредък спрямо броя на общините, в които е постигната и средноденонощната норма, като от всички 26 общини, обхванати от делото, 19 са в пълно съответствие и със средноденонощната норма, а в останалите 7 е регистриран най-високият до момента напредък по този показател. България подчерта, че тези резултати се дължат на прилагането на комплексни мерки, които същевременно с намаляване на замърсяването, следва да не възпрепятстват икономическата и социална устойчивост на населението.

През ноември 2022 г. беше публикувано Заключението на генералния адвокат по делото. Отчитайки постигнатите до момента резултати, в своето мотивирано становище той посочва, че не е налице причина за определянето на периодична имуществена санкция, която България да плаща. В заключението беше посочено, че налагането от Съда на България на еднократно платима сума не изглежда целесъобразно, доколкото тези ресурси могат да бъдат инвестирани в подобряването на качеството на атмосферния въздух.

МОСВ категорично заявява, че наред със засиления контрол и предприемането на превантивни действия, политиките по осигуряване на чиста околна среда ще продължат, за да се опази природата и да се защити здравето на населението.

Действията на ресорното министерство за подобряване на качеството на атмосферния въздух ще продължат да бъдат насочени към подпомагане на общините за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на качеството на въздуха. В допълнение към националното финансиране чрез ПУДДОС, са осигурени и средства в размер на 600 млн. лева по Програма „Околна среда 2021 – 2027“, които ще бъдат на разположение на домакинствата чрез местните власти за мерки в областта на качеството на въздуха от началото на април тази година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст