ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

През 2022 г. безработицата е намаляла с 1 процентен пункт

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата. Статистиката е основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

По данни на НСИ през 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 191.2 хил., или 73.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 1.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 3 150.5 хил. души. От тях 1 678.4 хил., или 53.3%, са мъже и 1 472.1 хил., или 46.7%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.2 процента (60.3% за мъжете и 48.5% за жените).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 053.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.4 процента (73.8% за мъжете и 66.8% за жените). В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 2.3 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 75.7 процента. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 79.5%, а при жените – 71.8 процента.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 68.2 процента (73.3% за мъжете и 63.5% за жените). 

През 2022 г. безработните лица са 140.4 хил., от които 78.2 хил. (55.7%) са мъже и 62.2 хил. (44.3%) – жени. 

Коефициентът на безработица е 4.3% (4.5% за мъжете и 4.1% за жените), като в сравнение с 2021 г. намалява с 1.0 процентен пункт.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 7.9 процента.

Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 53.8%, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3% – съответно 2.5% за мъжете и 2.1% за жените.  

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 147.1 хил. души. О тях 498.5 хил. са мъже и 648.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 26.4% – съответно 22.7% за мъжете и 30.3% за жените. 

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 51.7 хил. или 4.5% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 10.5 процента.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 – 34 навършени години е 33.8 процента. 

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 15.1 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст