ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българският банков сектор – първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година

Към 31 декември 2022 г. в българския банков сектор на България оперират 25 банки, като 7 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. В началото на третото тримесечие „Райфайзенбанк (България) ЕАД“ бе преименувана на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД след придобиването й от белгийската група Кей Би Си и бяха подадени документи за нейното вливане в Обединена българска банка АД. Вливането беше одобрено от Европейската централна банка и БНБ на 14 февруари 2023 година.  През септември 2022 г. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. е достигнала споразумение за придобиването на „БНП Париба Лични Финанси“ от BNP Paribas Personal Finance SA, чрез дъщерното си дружество „Юробанк България“ АД (Пощенска банка). Сделката подлежи на процедура по консултиране с централния съвет на БНП Париба съгласно френския Кодекс на труда и обичайните одобрения от компетентните регулаторни органи и се очаква да бъде финализирана през първото тримесечие на 2023 година.

Общо активи

Общо активите на банковата система към 31 декември 2022-ра възлизат на 155.4 млрд. лв., като отбелязват ръст от 14.8% спрямо 31 декември 2021 г. и 25.3% спрямо 31 декември 2020 година.  На база активи, към 31 декември 2022-ра първите 5 банки, представляващи Група 1, концентрират 67.2% от общо активите на банковата система. Делът им постепенно нараства през разглеждания период, като съставът на банки от Група 1 остава непроменен. Група 1 представлява най-големите 5 банки в България на база общо активи, които са считани и за най-важните както за банковата система в страната, така и за нейната икономика.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.
Разпределението на Банки по групи според БНБ е представено в точка 7 от настоящата статия.

  

Група 2 включва следващите 13 най-големи банки и представлява 29.4% от общите активи за банковата система към 31 декември 2022 година. Група 3 включва 7 клона на чуждестранни банки, чиито активи са 3.4% от общите активи. Най-значителен ръст в абсолютна стойност отчита Група 1 – 13.8 млрд. лв. или 15.2% към 31 декември 2022-ра спрямо 31 декември 2021 година. За същия период активите на банките от Група 2 са се увеличили с 12.1%, а Група 3 – 30.7%.

Кредити и необслужвани кредити

В периода от 31 декември 2021-ва до 31 декември 2022 г. се отчита ръст на отпуснатите кредити от общо 16.7%, като най-значително увеличение се наблюдава при кредитите към домакинствата от 15.2%, следвани от кредитите на нефинансови предприятия с ръст от 11.5 процента. За сравнение, годишното увеличение към края на 2021-ва е съответно 13.9% и 5.9 процента. Общо брутните кредити са се увеличили през разглеждания период средно с 1.9 процента.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.
Други*: Държавно управление, Кредитни институции, Други финансови предприятия

Общо необслужваните кредити в края на 2022 година са 4.4 млрд. лв. или 4.6% от всички брутни кредити. Спрямо края на 2021 г. (5.0 млрд. лв.)  се наблюдава спад от 0.6 млрд. лв., повлияни основно от кредити към нефинансови предприятия и домакинства. Тенденцията на спад се наблюдава и за периода 2020 – 2021 г. при 5.7 млрд. лв. към 31 декември 2020-та, като спадът в проценти е 13.0% за годината.

Покритие на необслужваните кредити с провизия се увеличава от 59.3% в края на март 2020 г. до 78.1% в края на 2022-ра.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.
Други*: Държавно управление, Кредитни институции, Други финансови предприятия
 

Спадът при необслужваните кредити се отразява и в структурата на дните в просрочие. Просрочените кредити над 180 дни достигат най-ниското си равнище през декември 2022 г., възлизайки на 2.3 млрд. лева.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.

 

Депозити

Депозитите продължават своя ръст, достигайки 134.1 млрд. лв. в края на 2022 г., или 16.2% повече спрямо 31 декември 2021-ва, докато ръстът за предишната година е 9.2 процента. Депозити от домакинствата представляват 55.4% от общата стойност, докато тези на нефинансовите предприятия са 32.2% към края на 2022-ра.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.
Други*: Държавно управление, Кредитни институции, Други финансови предприятия

Собствен капитал

Собственият капитал в цялата банкова система към 31 декември 2022 г. е 17.3 млрд. лв., спрямо 16.6 млрд. лв. към 31 декември 2021-ва. Нетните активи отчитат увеличение от 4.1% за 2022-ра спрямо предишната година, докато увеличението към края на 2021 г. е 8.2 процента. Процентното съотношение на нетните активи на банките от Група 1 към общо нетните активи в банковата система остава около 68.2% от общата стойност.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.

Оперативни приходи

Общо оперативните приходи на цялата банкова система за 2022 г. са 5,278 млрд. лв. и отчитат годишно увеличение от 18.6% спрямо 2021-ва (4,452 млрд. лв.). Увеличението през 2021 г. спрямо 2020-та (4,162 млрд. лв.) е 7.0 процента.

Приходите от лихви представляват 61.1% от общите оперативни приходи на банковата система и възлизат на 3,227 млн. лева. Те отчитат най-голямо увеличение от 17.0% през 2022-ра спрямо година по-рано, докато ръстът спрямо предходната година е 4.1 процента.

Второто най-голямо перо са приходите от комисионни, които са 27.1% от всички оперативни приходи за 2022 година. Нетните приходи от комисионни възлизат на 1,430 млн. лв., като са се увеличили с 15.2% спрямо предишната година, докато техният ръст за 2021-ва спрямо 2020 г. е 19.6 процента. Нетните приходи от комисионни възлизат на 1,241 млн. лв. през 2021 г. и 1,038 млн. лв. през 2020-ра.

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста.
Други*: Приходи от дивиденти, други оперативни приходи и разходи нето, нетни печалби и загуби от хеджиране и курсови разлики.

Нетна печалба

Общо нетната печалба на банковата система за 2022 г. възлиза на 2,079 млн. лв. и отчита 46.8% увеличение спрямо 2021-ва. Най-значително увеличение на печалбите се наблюдава през 2021 г., възлизащо на 1,264 млн. лв. или 73.8% прираст от финансовия резултат от 815 млн. лв. за 2020 година.

Група 1 концентрира 70.8% от печалбите на цялата банкова система за 2022-ра, а банките от Група 2 и Група 3 съответно генерират 25.7% и 3.5% от печалбите за сектора.

През разглеждания период най-високо равнище на нетни печалби е отчетено към края на четвъртото тримесечие за 2022 г. ─ от 580 млн. лв. и се дължи на банките от Група 1, възлизайки на 414 млн. лева. 

Българският банков сектор - първо тримесечие на 2020 г. до четвъртото тримесечие на 2022 година
Източник: Статистика на БНБ
Представените данни в графиката не са закръгляни и е възможно разминаване с общите суми, цитирани в текста. 

Разпределение на банките по групи към 31 декември 2022 г.

Група 1Група 2Група 3
1. Банка ДСК 2. УниКредит Булбанк 3. Обединена българска банка 4. Юробанк България 5. Първа инвестиционна банка  1. Кей Би Си Банк България 2. Централна кооперативна банка 3. Алианц Банк България 4. ПроКредит Банк (България) 5. Българска банка за развитие 6. Инвестбанк 7. Българо-американска кредитна банка 8. Интернешънъл Асет Банк 9. Общинска банка 10. ТИ БИ АЙ Банк 11. Търговска Банка “Д” 12. Тексим Банк 13. Токуда Банк1. Ситибанк Европа – клон България 2. ИНГ Банк Н.В. – клон София 3. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България 4. БНП Париба С.А. – клон София 5. Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София 6. Варенголд Банк АГ, Клон София 7. Бигбанк АС – клон България
Източник: Статистика на БНБ
Банките се разделят на групи спрямо обема на своите активи и стратегическо значение за икономиката на България

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Директор, Одиторски услуги, и Милена Радева, Старши мениджър, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст