ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ръст на кредитите и депозитите в банките в края на февруари

БНБ

Спрямо края на януари активите на банковата система се увеличават с 2.1 млрд. лв. до 158.4 млрд. лв. в края на февруари, посочват от БНБ. Нарастват кредитите и авансите, като делът им в активите достига 63.4 на сто в края на месеца (при 63% в края на януари). 

Обемът на дълговите ценни книжа се увеличава с 56 млн. лв. до 24.3 млрд. лв., като делът им в активите в края на февруари е 15.4 на сто (при 15.5% месец по-рано). Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в края на февруари е 17 на сто (при 17.2% в края на предходния месец).
Отношението на ликвидно покритие в края на февруари възлиза на 234.9 процента (при 247.7% в края на януари). Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци са съответно 43.8 млрд. лв. и 18.6 млрд. лв. в края на февруари (при 42.2 млрд. лв. и 17 млрд. лв. в края на предходния месец).
Общите брутни кредити и аванси през февруари нарастват с 1.8 млрд. лв. до 103.7 млрд. лева.
Вземанията от кредитни институции се увеличават с 849 млн. лв. и са на стойност 16.2 млрд. лева. 

В брутния кредитен портфейл (влизат секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) на банковата система е отчетен растеж с 988 млн. лв. и са в размер на 87.5 млрд. лева.

Кредитите за други финансови предприятия се увеличават с 405 млн. лв. до 6.7 млрд. лв., а тези за нефинансови предприятия – с 268 млн. лв. до 45.3 млрд. лева. 

Кредитите за домакинства нарастват с 321 млн. лв. 

и вече са на стойност 34.5 млрд. лв. в края на периода. През месеца намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 6 млн. лв., до 923 млн. лева.
Спрямо края на януари тази година депозитите в банковата система се увеличават с 1.6 млрд. лв. до 135.8 млрд. лева. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия – с 926 млн. лв. и са 43.3 млрд. лв., както и тези на домакинства – със 767 млн. лв. до 75.3 млрд. лева. 

Увеличават се също депозитите на кредитни институции (със 189 млн. лв.) и на сектор държавно управление (със 70 млн. лв.) до съответно до 8.3 млрд. лв. и 4.5 млрд. лв. в края на февруари. 

Намаляват депозитите на други финансови предприятия (с 305 млн. лв.) като вече са 4.3 млрд. лева.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари е 17.7 млрд. лв., или с 274 млн. лв. повече спрямо края на януари. Увеличението му през месеца се дължи на растежа на печалбата.
Към 28 февруари 

положителният финансов резултат на банковата система е в размер на 394 млн. лв.

със 158 млн. лв. (66.9%) повече от реализираната за първите два месеца на 2022 година. 

Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари е 27 млн. лв., като е с 34 млн. лв. (55.4%) по-малък от отчетения година по-рано.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст