ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

В края на март парите в обращение са над 26 млрд. лева

БНБ сграда

В края на март парите в обращение в страната достигнаха 26.44 млрд. лева. Това съобщават от Българската народна банка в тримесечния преглед на емисионно-касовата дейност за периода между януари и март, публикувана на сайта на централната банка. 

За едногодишен период (спрямо края на март 2022 г.) сумата нарасна с 1.87 млрд. лева. Спрямо същия предходен едногодишен период увеличението им е по-малко както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност. Темпът, с който парите в обращение в България нарастват на годишна база, продължава да се забавя в сравнение с по-високите нива, достигнати през предходните две години.

През първото тримесечие на тази година динамиката на парите в обращение следваше очерталата се през годините сезонност. За този период от годината е
характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на
парите в обращение спрямо края на миналата година.
Между януари и март парите в обращение намаляха с 989.4 млн. лв. в сравнение с края на 2022-а. Най-голямо в рамките на разглеждания период бе намалението им през януари – с 3.1 процента.

В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.87 процента, а на разменните монети – 2.12 на сто. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0.09 процентни пункта за сметка на същото увеличение на дела на разменните монети.

В края на март в обращение са 556.7 млн. броя банкноти, които са с 40 млн. броя по-малко в сравнение с края на миналата година. За същия период общата им стойност намаля с 3.7 на сто, достигайки към края на март до 25.83 млрд. лева.

С най-голям дял (40.52%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на
първото тримесечие е банкнотата с номинал 50 лева, като към края на март в обращение са 225.6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.39%)
са банкнотите от 5 лева.
Спрямо края на 2022 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение
нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увели-
чението на дела на банкнотите с номинал 100 лева – с 1.41 процентни пункта. За
същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено делът на банкнотите от 20 лева – с 1.63 процентни пункта.
За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 4.3 млн.
(0.8%), а стойността им с 1.83 млрд. лв. (7.6%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в налично-паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в срав-
нение с останалите номинали.

Неистински и преправени български банкноти

За периода януари – март в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 253 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. те са с 82 броя по-малко.

Делът на задържаните през първото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март е 0.000045 процента.
В общия брой на задържаните през първото тримесечие неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (79.05%). Броят
на задържаните неистински банкноти от 50 лева представлява 0.000089% от
общия брой на намиращите се в обращение в края на март банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 20 лева са с дял от 15.81% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева имат 4.35% дял, а тези от 100 лева – 0.79 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст