Нарасналото кредитиране вдигна приходите на банките в края на 2022 г.

Пари

Към края на декември миналата година печалбата на банковата система възлезе на 2.1 млрд. лв., което е със 733 млн. лв. (54.6%) повече спрямо отчетената за дванайсетте месеца на 2021-а. Това става ясно от анализа на БНБ „Банките в България • октомври – декември 2022 г.“.

Общият нетен оперативен доход на банковата система достигна 5.3 млрд. лв. в края на 2022 г., като нарасна със 755 млн. лв. на годишна база. Основен фактор за увеличението е по-високият нетен лихвен доход в резултат на нарасналото кредитиране през периода. За наблюдавания растеж допринесоха също нетният доход от такси и комисиони, както и другите нетни доходи.
Спрямо декември 2021 г. нетният лихвен доход се увеличи с 467 млн. лв. до 3.2 млрд. лв., а делът му в структурата на нетния оперативен доход възлезе на 61 на сто в края
на декември миналата година. За същия период под влияние на растежа на лихвоносните активи, приходите от лихви се повишиха с 586 млн. лв. до 3.6 млрд. лв., а разходите за лихви нараснаха със 119 млн. лв. (41.9%) до 405 млн. лева, отбелязват от БНБ. В резултат на годишната динамика на нетния лихвен доход и на брутните лихвоносни активи нивото на показателя „нетен лихвен марж“ се повиши до 2.64 процента към края на 2022 г. (при 2.60% към 31 декември 2021 г.).
Нетният доход от такси и комисиони спрямо края на 2021 г. се увеличи със 185 млн. лв. и в края на декември достигна 1.4 млрд. лв., и е с 27 процента дял в нетния оперативен доход. На годишна база другите нетни доходи нараснаха със 102 млн. лв. до 379 млн. лева. В края на 2022 г. нетният доход от финансови инструменти възлезе на 252 млн. лв. (при 250 млн. лв. дванайсет месеца по-рано).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември миналата година възлязоха на 584 млн. лв., или със 149 млн. лв. по-малко от отчетените за 2021-а.
Положителен принос за печалбата на банковата система за 2022 г. имаха както понижените разходи за обезценка, така и извършеното обратно възстановяване на провизии през отчетната година.
Административните разходи към края на декември достигнаха 2  млрд. лв., като спрямо края на 2021 г. се увеличиха със 185 млн. лева. Разходите за амортизация нараснаха със 7 млн. лв. и са в размер на 281 млн. лева. За същия период разходите, отчетени в позиция „парични вноски за фондове за преструктуриране и схеми за гарантиране на депозитите“, се повишиха с 39 млн. лв. (24.8%) до 196 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст