ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Разходите за издръжка на БНБ растат, а с тях и загубата

БНБ

Нетни приходи от лихви на Българска народна банка през миналата година възлизат на 112.09 млн. лева при 89.98 млн. лева за 2021-а. Повишението е резултат от по-високите парични постъпления от лихви, макар че и при разходите за лихви са повече. Това четем в консолидирания отчет за всеобхватния доход на БНБ за 2022 година.

Нетни приходи от такси и комисиони на БНБ са нараснали до 29.94 млн. лева спрямо 22.77 млн. лева година по-рано. Паричните постъпления по този показател са повече, докато има свиване на разходите.

Общо приходите от дейността на БНБ са скочили над два пъти и са достигнали 133.41 млн. лева.

Административни разходи на централната банка също са се повишили – с около седем милиона лева, и са в размер на 149.48 млн. лева.

В крайна сметка БНБ приключва миналата година със загуба, която обаче расте. В края на декември тя е 16.07 млн. лева при 93.82 млн. лева.
За осъществяване на дейността си и за издръжка през миналата година Българската народна банка е изразходвала 124.11 млн. лв., което възлиза на 88.1 на сто от утвърдения по съответния раздел бюджет за годината. Това е записано в годишния отчет за 2022 г. на централната банка.
За издръжка на паричното обращение в страната са извършени разходи в размер на 30.15 млн. лв., което представлява 92.2 на сто от утвърдения бюджет за годината по този показател и почти една четвърт от всички разходи за издръжка на БНБ през миналата година.

В рамките на тези разходи за производство на нови банкноти са били изразходвани 10.22 млн. лв., а за отсичане на нови монети – 19.48 млн. лв., от които 6.51 млн. лв. са за разменни монети. Във връзка с изпълнението на приетата от УС на БНБ Монетна програма за 2022 г. разходите за отсичане на възпоменателни монети са на стойност 12.96 млн. лева.

За проектиране на нови емисии банкноти и монети са извършени разходи в размер на
69 хил. лева.
За материали, услуги и амортизация са платени 38 645 хил. лв., което представлява 82.3% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 31.1% от всички разходи за издръжка на Банката през миналата година.
Разходите за външни услуги на БНБ са за 23.50 хил. лв., което представлява 77.4% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 18.9% от всички разходи за издръжка на Банката през 2022 година. Най-голям дял в тази група заемат разходите за абонаментни такси за поддръжка на софтуерните продукти, за системите „Блумбърг“, „Ройтерс“ и други, за ползване на задължителни модули в ТАРГЕТ2 и абонаментни такси за „БОРИКА“ АД.

За консултантски услуги са платени 87 хил. лв., включително за оценка на информационната сигурност на SWIFT структурата в БНБ.
Разходите на БНБ за персонал, включително за социално и здравно осигуряване на служителите (общо 910 служители при 888 година по-рано), са в размер на 49.93 млн. лв., което представлява 98% от утвърдения бюджет за годината по този показател и 40.2% от всички разходи за издръжка на банката. В разходите за персонал са включени разходи за възнаграждения на членовете на УС на БНБ в размер на 1.55 млн. лв., като същата сума и изплатане и през 2021 година. С приемането на Бюджета на БНБ за 2022 г. е определен и размерът на месечните възнаграждения на членовете на съвета. За управителя е 20 313 лв.; за подуправителите – 17 411 лв., и за другите членове на УС – 5804 лв., и те са без изменения спрямо 2021 година.
За командировки в страната са изразходвани 61 хил. лв. във връзка с логистиката на паричните средства в касовите подразделения на БНБ и извършване на проверки в тези структурни звена.

Във връзка с участието си в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ,) БНБ е изразходвала 2.43 млн. лв., или 51.7% от утвърдения бюджет за 2022 г. по този показател и 2% от всички разходи за нейната издръжка през миналата година. За годишна вноска в бюджета на Европейския банков орган са платени 1.79 млн. лева.

През 2022 г.БНБ е получила дивиденти от участието си в дъщерните фирми „Печатница на БНБ“
АД  (в размер на 4.58 млн. лв.) и в „БОРИКА“ АД (1.80 млн. лв.), както и от „Монетен двор“ ЕАД.

През миналата година БНБ е получила дивидент за участието си в Банката за международни разплащания (БМР) в размер на 5.44 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст