Фондът за преструктуриране на банки разполага с 472.99 млн. лв.

БНБ сграда

Към края на декември миналата година активите на Фонда за преструктуриране на банки се състоят изцяло от парични средства в левове, съхранявани по текущи сметки в БНБ. Това е отбелязано в годишния отчет на фонда.

Средствата на ФПБ се отчитат по сметки при БНБ и се инвестират съгласно Закона за БНБ. От 27 юли 2020 г. инвестиционните решения се вземат от УС на БНБ като средствата на двата подфонда се влагат без да се допуска тяхното смесване.

Фондът за преструктуриране на банки е създаден през 2015 г. със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници като национална схема за финансиране на преструктурирането на кредитни институции и клонове на кредитни институции от трети държави, за които Българската народна банка е орган за преструктуриране. Фондът не е самостоятелно юридическо лице.

Разходите, свързани с управлението на ФПБ, са част от административните разходи на БНБ, като следствие от функцията по преструктуриране, които се финансират от таксите, събирани от установените в България кредитни институции и клонове на кредитни институции от  трети държави. Към края на миналата година ФПБ няма непогасени задължения, свързани с лихвени или други плащания.

Парични средства по сметки на двата фонда в края на миналата година са в размер на 472.99 млн. лева при 507.62 млн. лева.

Паричните средства на двата подфонда към края на 2022 г. и на 2021 г. се съхраняват по отделни целеви текущи сметки в левове при БНБ съгласно Общите условия на Българската народна банка за обслужване на сметки на банки, бюджетни организации и други клиенти.
Фондът е изграден като фонд със специално предназначение. Средствата му се набират чрез вноски от банковата система и са предназначени единствено за осигуряване на финансирането на действия по преструктуриране и ограничаване в максимална степен на използването на публични средства.

Използване на средства от подфонда за клонове на кредитни институции от трети държави

През миналата година БНБ не е упражнявала правомощия по преструктуриране по отношение на клон на кредитна институция от трета държава, поради което не са разходвани средства от този подфонд. Също така през периода не са постъпвали искания за предоставяне на заеми на други схеми за финансиране на преструктурирането.

Използване на средства от подфонда за вноски в ЕФП
Във връзка с определените от Единния съвет за преструктуриране вноски в Единния фонд за преструктуриране за миналата година на кредитните институции, лицензирани в България, през април 2022-а Управителният съвет на БНБ взе решение дължимите вноски с общ размер 34.36.млн. лв. (17.57.млн. евро) да бъда приспаднати от наличните средства в подфонда.

През миналата година в ЕФП бяха прехвърлени средства от подфонда в размер на 34.08 млн. лв. (17.43 млн. евро), които представляват разликата между общия размер на дължимите годишни вноски в ЕФП и размера на частично изпълнената от една кредитна институция годишна вноска чрез поеманетона неотменим ангажимент за плащане към Единния съвет за преструктуриране. През 2021 г. прехвърлените от подфонда средства към ЕФП възлизат на 29.56 млн. лв. (15.11.млн. евро).
През миналата година в БНБ не е постъпвало искане от страна на ЕСП за набиране и превеждане на извънредни вноски в Единния съвет за преструктуриране.

Средствата във ФПБ към края на декември възлизат на 472.99 млн. лв., от които 780 хил. лв. са в подфонда за клоновете на кредитни институции от трети държави, и 472.21 млн. лв. – в подфонда за вноски в Единния съвет за преструктуриране.

Поради нарастващото геополитическо напрежение от февруари 2022 г. се наблюдава значително повишаване на волатилността на пазарите на ценни книжа и валута, както и значително поевтиняване на рублата спрямо щатския долар и еврото. Очаква се тези събития да повлияят върху дейността на руски и украински предприятия в различни сектори на икономиката.
Фондът за преструктуриране на банки няма преки експозиции към лица или институции от тези страни.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст