ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Покачването на лихвите ще се засили с връх в средата на 2024 г.

лихви

При съществуващия режим на паричен съвет в България, започналият и засилващ се процес по затягане на паричната политика от страна на големите централни банки, и в частност от Европейската централна банка, е предпоставка за повишаване на лихвените проценти както по депозитите, така и по кредитите в страната. Това е записано в тримесечната „Макроикономическа прогноза“ на БНБ, която представя годишни прогнози за основни макроикономически показатели за България през текущата и следващите две години.

Предприетите от ЕЦБ повишения на основните лихвени проценти в еврозоната от втората половина на 2022 г. бяха пренесени бързо върху лихвените проценти по сключените сделки на междубанковия паричен пазар в България.
Същевременно в условията на запазващ се значителен приток на привлечен ресурс, висока ликвидност и силна конкуренция в банковия сектор, степента и скоростта на пренасяне върху лихвените проценти по депозитите и кредитите остава силно ограничена, отбелязват от БНБ.

Въз основа на пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната, експертите на централната банка очакват започналата постепенна тенденция към покачване на лихвените проценти по кредитите и депозитите да се засили и те да достигнат най-високите си стойности в средата на 2024 г., след което да се стабилизират на достигнатите нива.
Прогнозираното повишаване на лихвените проценти по депозитите и продължаващото нарастване на заплатите ще допринасят за запазване на сравнително висок темп на растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система през прогнозния хоризонт. Същевременно очакваното забавяне на темпа на увеличение на печалбите на фирмите в секторите, свързани с производство и разпределение на енергийни продукти, ще оказва влияние за забавяне на темпа на нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия.

Очаква се растежът на кредита за частния сектор да се забави от 12.5 процента на годишна база в края на миналата година до 6.4 процента в края на 2023 г. и до 4.7 процента през 2024 година. За тази динамика ще допринася прогнозираното повишение на номиналните лихвени проценти по кредитите в съчетание с очакваното постепенно отслабване на инфлационния натиск, слабата инвестиционна активност на фирмите, която не е свързана със съфинансиране и грантове по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и очакваното намаление на търсенето на банков ресурс от страна на фирмите за оборотни средства и запаси.
Потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането се очаква да имат обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5 процента, в сила от 1 януари 2023 г., и до 2 процента, в сила от 1 октомври 2023 година.
Известно ускоряване на годишния растеж на кредита се предвижда през 2025 г., подкрепено от ускоряването на икономическия растеж в страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст