ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банка ДСК запазва лидерската си позиция сред компаниите в Група ОТП

отп банк

Въпреки вълненията във финансовия сектор от началото на тази година, Банкова група ОТП отчете печалба малко над 500 млн. евро за първите три месеца на 2023 г. като „Банка ДСК“ запазва лидерската си позиция при чуждестранните дъщерни дружества. Банкова група ОТП финализира придобиването на Nova KBM (Словения) и Alpha Bank (Албания) и продължава процеса по придобиване на Ipoteka Bank (Узбекистан).

Консолидираната печалба на Банкова група ОТП за първото тримесечие на тази година е в размер на 511 млн. евро. Българското дъщерно дружество „Банка ДСК“ за същия период отчита печалба от 93 млн. евро., което е близо 18 процента относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП.

Общите приходи на Банкова група ОТП за първите три месеца възлизат на 1.2 млрд. евро, които регистрират годишно увеличение от 27 на сто. Монетарната политика на централните банки и увеличаващите се лихвени проценти до голяма степен определят сериозния годишен ръст на приходите от лихви, основен двигател на общите приходи. Лихвените приходи се увеличават с една трета на годишна база, докато другото приходно перо – приходи от такси и комисионни отчитат 20 на сто годишен ръст. За същия период „Банка ДСК“ също отчита ръст на общите приходи, приходите от лихви и приходите от такси и комисионни съответно с по 48 процента, 66 на сто и 12 процента.

Текущите разходи на Банкова група ОТП за същия период възлизат на 0.6 млрд. евро и увеличават своето ниво с 32 на сто спрямо година назад. Разходите за персонал, като основно разходно перо, в Банкова група ОТП значително се увеличават на годишна база с 28 процента, в отговор на високата инфлация и намаляващата от това покупателна способност. „Банка ДСК“ също увеличава своите текущи разходи с 10 на сто спрямо същия период на миналата година (изключвайки еднократни ефекти, случили се през първите три месеца на 2023 г.).

Разходите за обезценка на кредитни експозиции и други финансови активи на Банкова група ОТП за първото тримесечие са в размер на 24 млн. евро и намаляват значително спрямо година назад, в който период разходите бяха повлияни от военния конфликт между Русия и Украйна (първо тримесечие на 2022 г. разходите бяха 191 млн. евро). Аналогично, „Банка ДСК“ илюстрира същата динамика при разходите за обезценка.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 21 на сто или с близо 8.8 млрд. евро. Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст от 28 на сто, следвани от ипотечните кредити (+19%) и потребителските кредити (+11%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на март са 4.7 на сто (-0.5 процентни пункта спрямо март 2022 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява до 76% (78% към края на март 2022 г.).

Депозитната база на Банкова група ОТП се увеличава с 13.2 млрд. евро (на годишна база) и отчита годишен ръст от 23 на сто. Клиентските депозити на „Банка ДСК“ също регистрират годишен ръст – от 20 на сто на годишна база.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст