“Алтерко” с ново име и увеличение на капитала

Пари

“Алтерко” АД, доставчик на IoT решения и продукти за интелигентен дом, базиран в София, ще направи промяна на фирменото си наименование. Решение за това ще вземе извънредното общо събрание на акционерите на компанията, което ще се проведе на 19 юни. Мениджърите предлагат фирмата на дружеството да се измени от “Алтерко” на “Шелли Груп”, изписвано на латиница Shelly Group PLC.

Продажбите на устройствата за автоматизация на дома и IoT устройства с марката Shelly са с най-висок дял в приходите на “Алтерко”.
Ще се гласуват и промени в устава на дружеството.
В дневния ред е и точката за увеличение на капитала, в което имат право да вземат участие работници и служители на компанията и негови дъщерни дружества. Предвижда се той да нарасне от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 лев всяка.
Право на участие в увеличението на капитала имат всички служители, които са наети по трудово правоотношение или договор за управление в “Алтерко” и/или неговo дъщернo дружествo, регистрирано на територията на България, с изключение на членовете на съвета на директорите на “Алтерко”, към 31 декември 2022 година. Те трябва да продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от борда на директорите.
Броят акции, които всеки правоимащ служител може да запише, е този определен му, съгласно решението на съвета на директорите, като на всеки служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от една акция от настоящото увеличение на капитала.
Предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени. Емисионна стойност е 1 лева за акция. “Карол” АД ще е инвестиционният посредник, който ще подпомага процедурата. Увеличението на капитала трябва да се осъществи до края на декември тази година.
Предлагането ще се счита за успешно, ако e записана най-малко една акция от предлаганата емисия ценни книжа.
Цел на това увеличение на капитала е за допълнително стимулиране на служителите на компанията и дъщерните ѝ дружества. 

“Алтерко” АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. 

Акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса” от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст