“Ти Би Ай Банк” с нова емисия неконвертируеми облигации

облигации

Комисията за финансов надзор одобри проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД.

Дълговите книжа, които кредитната институция ще емитира през 2023 г., отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения, по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, става ясно от решението на регулатора.

Емисията на Ти Би Ай Банк“  е в размер до 70 млн. евро, разпределени в до 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност от 100 хил. евро всяка.

Облигационният заем е със срок от три години. с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначлно предложения размер е под максималния размер на емисията, уточнява се в събщението. 

Лихвеният процент по емисията е фиксиран за целия период на облигациите, платим на годишни периоди, и ще бъде определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон.

Облигациите ще бъдат издадени от „Ти Би Ай Банк“ съгласно решения на едноличния собственик на кипатала на дружеството от 22 март и 31 март тази година и с определени окончателни параметри на облигациите съгласно решения от 5 април и 3 май  на управителния съвет на банката.

Комисията за финансов надзор е вписала тази емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от надзорния орган.

През юли 2021 година „Ти Би Ай Банк“ емитира десетгодишни дългови книжа в общ размер на 10 млн. евро, като стана първата банка в България, която издаде публични облигации за капитал втори ред. Книжата са с единична номинална стойност от 100 хил. евро и бяха насочени основно към институционални и професионални инвеститори. Годишната лихва е фиксирана на 5.25 на сто. Причината за емитиране публично на емисия подчинени облигации бе намерението на кредитната институция да оптимизира капиталовата структура на TBI Bank и да подкрепи бизнес развитието й. Тези облигации се търгуват на „БФБ-София“ от август 2021-а. Техният падеж е през юли 2031 година.

През миналата година банката отчете рекордна нетна печалба в размер на 35.5 млн. евро, като тя е с една трета по-висока в сравнение с рекорден финансов резултат от 2021 г. – 27.5 млн. евро.

Припомняме, че „Ти Би Ай Банк“ изплати дивидент в размер на 19.56 млн. лева от неразпределена и одитирана годишна печалба за 2019 и 2020 година. Решението за това е взето от едноличния собственик на капитала на банката – “ТИ БИ АЙ Файненшъл Сървисис” Б.В. – Нидерландия. Плащането на дивидента е предварително съгласувано с Българска народна банка.

“ТИ БИ АЙ Файненшъл Сървисис”, собственик на TBI Bank, е част от 4Finance – най-голямата и бързо развиваща се европейска онлайн и мобилна група за потребителско кредитиране.

 „Ти Би Ай Банк“ оперира като специализиран офлайн и онлайн кредитор за индивидуални клиенти и малки и средни предприятия в България и Румъния. Сега усилията на мениджмънта са насочени към превръщането й в дигитална банка от следващо поколение и вече се обслужват клиенти и в Германия, Дания и Полша.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст