БФБ разпределя най-големия си дивидент и увеличава капитала

БФББългарска фондова борса

„Българската фондова борса“ АД ще изплати на акционерите си най-високия дивидент, който е разпределяла до момента, и ще увеличи капитала си. Това става ясно от поканата за свикването на редовното годишно общо събрание на борсовия оператор, което ще се проведе на 29 юни в София.

Реализираната от дружеството печалба за 2022 г., след облагане с данъци, е в размер на 6 868 500.67 лева.
Сума в размер на 4 871 316. 40 лева, представляваща 70.92 процента от печалбата, се разпределя за изплащане на дивидент, или по 0.74 лева на всяка акция.

Други 292 038. 22 лева ще бъде използвана за увеличение на капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон.

А сумата от 658 286 лева ще бъде използвана за допълване на фонд „Резервен“ след вземане на решение за увеличаване на капитала от общото събрание.
Заедно с това сума в размер на 1 046 860.05 лева  остава като неразпределена печалба и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.

Дивиднетът ще се изплаща чрез „Централен депозитар” АД и клоновете на “УниКредит Булбанк“ АД в страната. Това ще стане в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Общото събрание ще вземе решение за увеличение на капитала на „Българска
фондова борса” АД със собствени средства на дружеството. Това ще стане с 6 582 860 лева като капиталът на борсовия оператор ще нарасне до 13 165 720 лева.

Източник на увеличението са собствени средства на дружеството. Става въпрос за допълнителни резерви – 6 290 821.78 лева, и част от печалбата за 2022 г. – 292 038. 22 лева.
„Българска фондова борса“ ще изда 6 582 860 нови обикновени, безналични, поименни с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

Книжата ще бъдат разпределени единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от
акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.
за инвестиционен посредник, обслужващ процедурата, е избрана „Юробанк България“ АД.

Акционерите ще вземат решение и за промени в устава на „Българска фондова борса“ АД в съответствиес резултата от увеличението на капитала на дружеството. Акционерите ще обсъдят доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и заверените годишни одитирани финансови отчети (индивидуален и консолидиран)за 2022 година.

В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст