Фирмата за клинични изследвания “Комет Медикъл” е част от “Комет Интернешънъл”

лаборатория

„Комет Интернешънъл Холдинг“ ЛТД (Comet International Holding LTD), Великобритания, може да придобие едноличен контрол върху „Комак Медикал“ ООД – София, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията.

Новоучреденото дружество „Комет Интернешънъл“ ще контролира пряко 100% от капитала на “Комак Медикал” ООД и непряко неговите дъщерни дружества. В резултат на тази сделка, купувачът ще има едноличен контрол върху „Комак Медикал“ и неговите дъщерни дружества в България и чужбина.

От кандидат-купувача са поискали от КЗК да направи оценка на планираното придобиване. Според договора за покупко-продажба на дялове, сключен между „Комет Интернешънъл“ (Купувач) и съдружниците в „Комак Медикал“ (Продавачи), прехвърлянето на дяловете в „Комак Медикал“ е поставено в зависимост от множество предварителни условия, включително получаване на разрешение за концентрация от КЗК, от националния орган по конкуренция на Република Северна Македония и други.

„Комет Интернешънъл“ е ново дружество, учредено за извършване на тази сделка. То се притежава от инвестиционния фонд “ЕджКап Партнърс I” Усалдусфонд, създаден като дружество с ограничена отговорност на партньорите (limited partnership) и регистрирано в Естония. В момента, нито придобиващото дружество, нито фондът, извършват каквато и да е търговска дейност в България или където и да е по света.

„Комак Медикал“ и неговите три дъщерни дружества са специализирани в мониториране на клинични изследвания /след лиценз/. Фирмата съдейства на международни фармацевтични компании и други международни компании, с всички дейности и услуги по организиране, провеждане и мониторинг на клинични изпитвания в България и региона.

Учредена през 1997 г. от д-р Милен Врабевски, изпълнителен директор и основател, „Комак Медикал“ е частна специализирана договорна изследователска организация (CRO), управляваща клинични изследователски центрове (SMO). Тя предлага пълен комплект услуги с повече от 300 служители, работещи в 28 европейски страни, САЩ и Канада.

Капиталът на „Комак Медикал“ е разпределен между няколко съдружници. Д-р М. Врабевски притежава 3375 дяла (равняващи се на 67.5%); д-р Р. Врабевска има 550 дяла (11%); Цв. Иванова държи 500 дяла (10%); Вл. Горанов притежава 575 дяла (11.5%). Предвид мажоритарния дял, притежаван от д-р Врабевски, тойразполага с възможността да приема еднолично стратегически решения за „Комак Медикал“, а оттам и за дъщерните дружества в Групата Комак. В тази връзка, към датата на уведомлението за тази сделка д-р Врабевски упражнява пряк едноличен контрол върху „Комак Медикал“.

Целта на сделката

е свързана с инвестиционната стратегия на фонда и Групата „ЕджКап“ за навлизане и позициониране на пазара на ДИО услуги (договорни изследователски организации), като един от най-обещаващите и развиващи се сектори в Европа. Както фондът, така и придобиващото дружество са създадени специално за осъществяване на инвестицията в „Комак Медикъл“ и Групата „Комак“. Очакванията на купувачите са също така инвестицията в придобиваното дружество да има добра търговска възвръщаемост. От гледна точка на „Комак Медикал“, осъществяването на сделката има за цел да осигури нови и свежи инвестиции в Групата „Комак“ с цел развитие на бизнеса и разширяване на дейността и персонала. В дългосрочен план това би позволило на Групата „Комак“ да подобри своята конкурентоспособност на пазара на ДИО услуги и да има възможност да предложи и поема по-голям обем изпълнявани проекти.

Клиентите, които Групата „Комак“ обслужва, са базирани както в Европа, така и в САЩ, Индия, Филипините и т.н., като 90% от клиентите на Групата Комак не се намират в България.

Сумата на общите обороти на всички предприятия, които участват в концентрацията не надхвърля 25 млн. лева за последната приключила финансова година (2021 г.) на територията на страната, като се формира изцяло от придобиваното предприятие. Поради това обстоятелство за дружеството, което придобива контрол, не е възникнало задължение за предварително уведомяване на Комисия за защита на конкуренцията. В този случай съгласно практиката на КЗК  не следва да бъде извършен пазарен анализ и съответно да бъдат изследвани очакваните ефекти върху конкурентната среда след осъществяването на тази концентрация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст