ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повишението на лихвите намалява обема на изтеглените заеми

През април средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро на нефинансовите предприятия, договорени в левове, се увеличава до 3.70 на сто. Тези над 1 млн. евро обаче намалява и вече се намират по 3.29 процента, посочват от Българска народна банка.
Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава до 4.82 на сто, а по заемите над 1 млн. евро скочиха до 5.64 на сто.

През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства до 3.01 на сто, а по овърдрафта в евро – до 4.58 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 55.4 млн. лв. до 371.4 млн. лева. По заемите над 1 млн. евро лихвата се свива с 321.5 млн. лв. до 409.5 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава също намаление – със 192.1 млн. лв., до 356.3 млн. лева.
Обемът на новия бизнес по заеми до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 32.1 млн. лв. до 70.1 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро са намалели с 420.1 млн. лв. и са изнеглени 649 млн. лева. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 484.1 млн. лв. до 210.6 млн. лева.

През април

средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинства се увеличава до 8.48 на сто,

а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити  нарасна до 8.98 процента.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава и вече е 2.54 на сто, а ГПР по тези кредити спада до 2.80 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити /включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове се повишава до 3.74 на сто.

Средн ият лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица нараства и вече се теглят по 3.64 на сто.

През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава до 14.72 на сто, а при заемите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове расте до 20.76 на сто.

Повишението на лихвите се отразява върху обема на изтеглените заеми. Новият бизнес по кредитите за потребление в левове намалява със 111.4 млн. лв. до 668.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се свива с 24.2 млн. лв. до 100.6 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 92.5 млн. лв. и е за 538.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране  е намалял с 24.5 млн. лв. до 152.6 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове спада с 12.4 на сто до 16.9 млн. лева. Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства с 94 на сто до 3.7 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада 1.7 млн. лв. до 15.5 млн. лева.

Основният лихвен процент през април е 2.47%,

като в сравнение с март тази година се увеличава с 0.30 процентни пункта (пр. п.).
През четвъртия месец индексът ЛЕОНИА Плюс се повишава с 0.30 пр. п. до 2.77 на сто.
Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00 процента, като спрямо март 2023 г. остава без промяна.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през април е 4.03 на сто, като спрямо март тази година се понижава с 0.18 процентни пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст