Намаляване на пациентите и ръст на цените на суровините тревожат “Етропал”

Пари

„Етропал“ АД – Етрополе е единствен производител в България на уникални продукти – консумативи за хемодиализа. Около 70% от производствената дейност е по технологии, които се владеят от 3-4 компании в Европа.

„Етропал“ АД притежава контролно участие в едно дъщерно дружество „Етропал Трейд” ООД – – Етрополе. Основната му дейност е търговия с медицински изделия за еднократна употреба произведени в „Етропал”.

Съгласно консолидирания финансов отчет на „Етропал“ АД за първо тримесечие,дружеството е загуба в размер на 154 хил. лева.  Тя обаче намалява – преди година загубата за групата беше 444 хил. лева.

Негативният резултат, реализиран от „Етропал“ АД, се дължи на въздействието, което оказа пандемията COVID-19 върху сектора, в който оперира дружеството и рязко променената бизнес обстановка. Консолидираните приходи на компанията се формират от основната дейност, свързана с производство и продажба на диализатори и хемолинии и други медицински консумативи за еднократна употреба, както и приходи от продажба на стоки и услуги.

През първото тримесечие са реализирани консолидирани приходи от основна дейност в размер на 1.82 млн. лева, от които 936 хиляди лева са реализирани приходи от продукция, 532 хил. лв. приходи от продажба на стоки, 288 хиляди лева са приходи от услуги и 65 хиляди лева други приходи. За сравнение, за същия период на 2022 г. консолидираните приходи от дейността бяха в размер на 2.24 млн. лева.

За първото тримесечие общите разходи за дейността на „Етропал“ АД на консолидирана база са в размер на 1.52 млн. лева, докато отчетените към края на март преди година бяха 1.47 млн. лева.

Рискове

Негативно влияние върху дейността на предприятието у нас оказва драстичното намаляване на общия брой диализирани пациенти в страната, а оттам и намаляване на заявките за доставка, независимо от подписаните договори. В тази връзка болниците заявяват все по-малко на брой и като количество поръчки въпреки спечелените търгове.

Другият негатиевен фактор е ръстът на цените на суровините и материалите от началото на 2021г., като на някои увеличението е дори със 100 процента. „Етропал“ работи изцяло с внос на материали и суровини, които в по-голямата си част са петролни продукти, също така за всеки един краен продукт, произвеждан от дружеството, е необходима стерилизация, която се извършва предимно в чужбина.

Всички характеристики, влияещи върху българския пазар се отнасят в пълна сила и за външния пазар, като в допълнение има и други. Например, промяна на нормативната база на руския пазар и налагащата се пререгистрация на произвежданите от „Етропал“ медицински изделия. Това от своя страна изисква технологично време – минимум 6 месеца, през което няма реализация на продукция.

Заедно с това, на глобално ниво за отчетния период се наблюдава силна и изострена конкуренция. Поради намаляване на пациентите на хемодиализа в световен мащаб се наблюдава, голяма активност на всички световни производители на изделия за хемодиализа, имащи по-силни възможности за предлагане на гъвкава ценова политика и на облекчени условията за клиентите като срок на доставка и начин плащане (разсрочено плащане).

Възможностите за разширяване на пазара при „Етропал“ са по-големи при износа, отколкото в страната.

Мажоритарен собственик е инвестиционният фонд „Синтетика“ АД, който контролира 51.01% от капитала на дружеството. Другите книжа с право на глас са притежание на индивидуални инвеститори и на други фирми. Членовете на съвета на директорите не притежават акции на фирмата, която управляват.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст