ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Прогнозите за годишната инфлация са с тенденция към плавно забавяне

Пари

Инфлацията при стоките и услугите с административно определяни цени и тютюневите изделия се ускори до 7.1 на сто през март 2023 г. (спрямо 6.9% в края на 2022 г.). Тази динамика се определяше главно от поскъпването на лекарствените продукти*, услугите по водоснабдяване и тютюневите изделия през първите три месеца на 2023 година. Това е записано в тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“, което представя информация и анализ на динамиката на потоците по платежния баланс, паричните и кредитните агрегати, връзката им с развитието на реалната
икономика и влиянието им върху ценовата стабилност
Други подгрупи с контролирани цени, които имаха съществен принос за инфлацията през март в резултат на предприети през 2022 г. повишения на техните цени, бяха „топлоенергия“, „образование“, „електроенергия“ и „пощенски услуги“. От началото на тази година беше отчетено съществено свиване на положителния принос на централното газоснабдяване** за годишната инфлация в групата на административно определяните цени, което съответстваше на динамиката на цената на природния газ на международните пазари.

През март индексът на дифузия, който показва дела на групите стоки и услуги с растеж на цените на годишна база, възлезе на 86 на сто (спрямо 89.5% през декември 2022 г.). По отношение на размера, с който се увеличават цените, относителният дял на броя на стоките и услугите с инфлация над 5 на сто на годишна база възлезе на 72.1 на сто през март спрямо 79.1 на сто в края на 2022-а.
Очаквания за инфлацията
През първите три месеца на 2023 г. се наблюдаваше известно отслабване на нагласите на мениджърите за повишение на продажните цени, като тези изменения бяха по-силно изразени в секторите на услугите и промишлеността. Същевременно в сектора на търговията на дребно, който е най-близо до потребителите по веригата на предлагане, нагласите за увеличение на цените към март се запазиха високи. А конструираният от НСИ индикатор за продажните цени остана на равнище, сходно с това в края на 2022 г. и значително над наблюдаваните в исторически план стойности. Мениджърите, които очакват поскъпване на стоките в търговията на дребно, предвиждат повишението на цените през следващите три месеца да продължи със същите темпове спрямо наблюдаваното досега.
Въз основа на тези тенденции и развитие, на допусканията за изменението на международните цени на суровините и динамиката на пазара на труда, от БНБ прогнозират годишната инфлация през второто и третото тримесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне. „Очакваме силното частно потребление, което намалява склонността на фирмите да пренасят в пълна степен пониженията в цените на суровините на международните пазари, и запазващият се силен растеж на разходите за труд на единица продукция да бъдат основните фактори, които ще продължат да оказват проинфлационен натиск върху потребителските цени“, отбелязват от централната банка.

* Най-голямо поскъпване беше отчетено при лекарствата, включени в така наречения „позитивен лекарствен списък“. Това са лекарства, чиито цени се определят административно от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти на база най-ниска цена на производител в Европейския съюз и процент надценка.

** Цената на природния газ отчете спад от 10.6% на годишна база към март 2023 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст