Прогнозите за годишната инфлация са с тенденция към плавно забавяне

Пари

Инфлацията при стоките и услугите с административно определяни цени и тютюневите изделия се ускори до 7.1 на сто през март 2023 г. (спрямо 6.9% в края на 2022 г.). Тази динамика се определяше главно от поскъпването на лекарствените продукти*, услугите по водоснабдяване и тютюневите изделия през първите три месеца на 2023 година. Това е записано в тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“, което представя информация и анализ на динамиката на потоците по платежния баланс, паричните и кредитните агрегати, връзката им с развитието на реалната
икономика и влиянието им върху ценовата стабилност
Други подгрупи с контролирани цени, които имаха съществен принос за инфлацията през март в резултат на предприети през 2022 г. повишения на техните цени, бяха „топлоенергия“, „образование“, „електроенергия“ и „пощенски услуги“. От началото на тази година беше отчетено съществено свиване на положителния принос на централното газоснабдяване** за годишната инфлация в групата на административно определяните цени, което съответстваше на динамиката на цената на природния газ на международните пазари.

През март индексът на дифузия, който показва дела на групите стоки и услуги с растеж на цените на годишна база, възлезе на 86 на сто (спрямо 89.5% през декември 2022 г.). По отношение на размера, с който се увеличават цените, относителният дял на броя на стоките и услугите с инфлация над 5 на сто на годишна база възлезе на 72.1 на сто през март спрямо 79.1 на сто в края на 2022-а.
Очаквания за инфлацията
През първите три месеца на 2023 г. се наблюдаваше известно отслабване на нагласите на мениджърите за повишение на продажните цени, като тези изменения бяха по-силно изразени в секторите на услугите и промишлеността. Същевременно в сектора на търговията на дребно, който е най-близо до потребителите по веригата на предлагане, нагласите за увеличение на цените към март се запазиха високи. А конструираният от НСИ индикатор за продажните цени остана на равнище, сходно с това в края на 2022 г. и значително над наблюдаваните в исторически план стойности. Мениджърите, които очакват поскъпване на стоките в търговията на дребно, предвиждат повишението на цените през следващите три месеца да продължи със същите темпове спрямо наблюдаваното досега.
Въз основа на тези тенденции и развитие, на допусканията за изменението на международните цени на суровините и динамиката на пазара на труда, от БНБ прогнозират годишната инфлация през второто и третото тримесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне. „Очакваме силното частно потребление, което намалява склонността на фирмите да пренасят в пълна степен пониженията в цените на суровините на международните пазари, и запазващият се силен растеж на разходите за труд на единица продукция да бъдат основните фактори, които ще продължат да оказват проинфлационен натиск върху потребителските цени“, отбелязват от централната банка.

* Най-голямо поскъпване беше отчетено при лекарствата, включени в така наречения „позитивен лекарствен списък“. Това са лекарства, чиито цени се определят административно от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти на база най-ниска цена на производител в Европейския съюз и процент надценка.

** Цената на природния газ отчете спад от 10.6% на годишна база към март 2023 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст