В НС ще бъдат обсъдени промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламент Народно събрание сграда

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация да обсъдят на първо четене депутатите, предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на сайта на парламента. Вносител на промените е Министерски съвет.

В мотивите се посочва, че през 2019 г. е била приета Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор. Съгласно член 19 от цитираната директива с нея се отменя досега действащата нормативна уредба и основна правна рамка на повторното използване на информация от обществения сектор в сила от 2003 г. — Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Срокът за транспониране на Директивата за отворени данни от 2019 г. е 17.07.2021 г.

Предвид изложеното, за България съществува задължение за въвеждане в българското законодателство на изискванията и мерките, описани в Директивата за отворени данни, пише още в мотивите.

Концептуално под „отворени данни” се разбират най-общо данните в отворен формат, които могат да се използват свободно, повторно и да се споделят от всеки за всякакви цели. Директивата за отворени данни е насочена, от една страна, към запазване на постигнатото в областта на повторното използване на информация от обществения сектор и развитие и надграждане на законодателството за т. нар. отворени данни. Правилата, първоначално приети през 2003 г. и изменени през 2013 г., вече не съответстват на бързите промени, в резултат на което съществува риск да бъдат пропуснати икономическите и социалните възможности, предлагани от повторното използване на данни от обществения сектор, се посочва в мотивите.

Подобно на материята на защитата на личните данни и в областта на отворените данни се набляга на разбирането за „отварянето на данни” като последователност от действия, които следва да се предприемат на всеки етап от процеса по създаване, съхраняване и разпространяване на данни при определени условия, което да гарантира правата на субектите на правото на информация и прилагането на цялостния режим на отворени данни.

Създадена с цел насърчаване от страна на ЕС употребата на данни в машинночетим отворен формат, Директивата налага допълнения на нормативната уредба по отношение на предоставянето на достъп в реално време до динамични данни посредством подходящи технически средства, повишаването на предлагането на ценни данни от обществения сектор (набори от данни с висока стойност) за повторно използване. За тази цел се въвеждат редица нови понятия и допълнителни задължения на организациите от обществения сектор, пише в мотивите.

В проектопрограмата е първо гласуване на промени в Закона за българските лични документи и в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Като първа точка за четвъртък е предвидено второ гласуване на проектопромените в Закона за съдебната власт. Предвижда се тази седмица на първо четене да бъде обсъден Законопроект за допълнение на Закона за електронните съобщения, както и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. В проекта за програма е и доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2022 г.

Източник: БТА

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст