ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бюджетното салдо към април е отрицателно в размер на 1.10 млрд. лева

Пари

На база на данните от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април е отрицателно в размер на 1.10 млрд. лв. (0.6 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет от 1.003 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 93,8 млн. лева. За сравнение, за първите четири месеца на 2022 г. бе отчетен 882,5 млн. лв. излишък, което означава, че на годишна база бюджетното салдо за периода се влошава с 1.98 млрд. лева.

Продължава тенденцията от предишните месеци ръстът на разходите (23.9 на сто) значително да изпреварва ръста на приходите (11.5 на сто), което е основната причина за влошаването на бюджетната позиция спрямо предишната година.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2023 г. са в размер на 19.84 млрд. лева. Постъпленията нарастват с 2.05 млрд. лв. спрямо отчетените към април 2022-ра. Данъчните и неданъчните приходи нарастват номинално с 2.33 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 277.1 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Разходите по КФП (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към април възлизат на 20.94 млрд. лева. За сравнение, разходите към април 2022-ра бяха 16.91 млрд. лева. В номинално изражение разходите нарастват спрямо първите четири месеца на миналата година с 4.03 млрд. лева. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при тези за пенсии (1.35 млрд. лв.), както и в частта на разходите за персонал (774.2 млн. лв.), разходите за издръжка (677.6 млн. лв.), разходите за субсидии (606.6 млн. лв.) и други.

Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, включително промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на април от централния бюджет, възлиза на 584.6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв към края на април е 11.95 млрд. лв., в т.ч. 10.78 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.17 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст