ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Български фонд за дялово инвестиране” се финансира с нови акции и облигации

пари

Акционерите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД – София са одобрили промени в устава на дружеството. От протокола от редовното общо събрание става ясно, че се изменя чл. 12, ал. 5. В следващите пет години съветът на директорите ще има право да взема решение за увеличаване на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лева чрез издаване на нови акции.

Мениджърите ще могат да определят размера и целите на увеличението на капитала, броя и вида на новите акции, емисионната им стойност и други детайли по емисията.

С друга промяна в чл. 16А в следващите пет години съветът на директорите ще може да взема едно или повече решения за издаване на нови облигации, включително конвертируеми, до общ номинален размер на издадените облигации от 100 000 000 лева.

Мениджърите ще могат да определят броя и вида, номиналната и емисионната стойност на дълговите книжа, параметрите на облигационния заем и всички останали параметри във връзка с издаването на конвертируеми облигации.

Превръщането на облигациите в акции се извършва след решение за увеличаване на капитала на дружеството, прието от общото събрание на акционерите и съвета на директорите.

В момента внесеният капитал е в размер на 19 734 763 лева.

Акционерите одобриха доклада за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2022 година. Финансовият му резултат е загуба от 35 800 лева като тя ще остане непокрита.

Членовете на съвета на директорите пкъ са освободени от отговорност за дейността им през миналата година.

Предметът на дейност на „Български фонд за дялово инвестиране“ е свързан с придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти и други.

Дружеството е учредено през юни 2011 г. с капитал от 50 000 лева. През юни 2012 г. придобива статут на публично дружество, а акциите му се търгуват на на „Българска фондова борса“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст