ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Плащанията в чуждестранна валута у нас са разрешени по закон

В търговските обекти по границата, както и по магистралите, можело спокойно да се плаща в други валути, освен в лева. Това най-често ставало с банкови карти, а магазинът или бензиностанцията издавали съответния фискален бон в лева и валутата, с която е платено. С това изненада широката публика ексслужебната финансова министърка Росица Велкова.

„Разплащането на територията на Република България в чужда валута и съответно посочването на стойността на продажбата в чужда валута, освен че не е забранено съгласно българското законодателство, то е в интерес на лицата, които не разполагат с български лева”, заяви Велкова.

Такива разплащания са често срещани в търговските обекти, разположени в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в обектите за продажба на горива покрай магистралните пътища и др., където се извършват множество продажби на чужденци, потвърдиха от Министерството на финансите.

Търговците нямат задължение да обявяват

във фискалния/системен бон крайната сума, която се заплаща от потребителя, едновременно в левове и евро, коментира още Велкова.

Минималното задължително съдържание на касовата бележка е разписано детайлно в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 година. Правилата на наредбата, както и тези на ЗДДС, не въвеждат ограничения за добавяне на допълнителна информация в съдържанието на бележката в услуга и удобство на клиента, включително и изписването на стойността на продажбата и в друга валута.

В тази връзка от финансовото ведомство уточняват, че почти всички одобрени модели на фискални устройства имат възможност за отпечатване на дължимата от клиента сума не само в левове.. Тоест, след програмиране на валутен коефициент във фискалното устройство, крайната сума в касовата бележка може да бъде отпечатана както в левове, така и в съответната валута. Тези суми автоматично се преизчисляват и натрупват във фискалната памет на устройството в левовата им равностойност

За допустимостта на разплащанията с валути, различни от нашите пари и изписването на стойността на продажбата в касовите бележки в чужда валута, са давани нееднократни  разяснения от Националната агенция за приходи в отговор на поставени въпроси.

На интернет страницата на НАП са публикувани разяснения

по запитвания, отправяни още през 2013 г. до момента и същите нямат отношение към темата за приемане на еврото като национална парична единица.

Читатели обаче продължават да питат: „Има ли забрана за плащане с валута на фискален бон в лева?”

Примерно чужденец влиза в хранителен магазин, купува си хляб и мляко, минава на каса, издават му касов бон да речем за 4.10 лв., а той плаща в евро 2.10.

Касиерката прибира парите в чекмеджето си и пише в Касовата книга: изведени 4.10 лв. и въведени 2.10 евро.

Но други смятат, че така се издава документ с невярно съдържание – касов бон, че сте приели 4.10 лв., а реално сте получили 2.10 евро.

Трети пък са на мнение, че

това намирисва на скрито чейндж-бюро,

което не е на лицензионен режим и няма как да работи без разрешително. А Валутният закон (ВЗ) е категоричен: „Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро”.

Освен това в член 18.(2) се посочва “Лице, което извършва обмяна на валута в нарушение на чл. 3, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв., ако е юридическо лице или едноличен търговец”.

Ето едно мнение: „Като ни идват клиенти от Гърция и купуват и плащат в брой в евро, и касова бележка си издаваме и ордер дори. И парите си водя във валутната каса, пък като ги продадем в банката и ги обменят тогава ги местя в левовата. Какъв чейндж правим, да не би на тези гърци левове да им продаваме?”.

Защитниците на търговията в чуждестранни платежни средства вадят и други мотиви. Според тях не може да се каже, че е налице обмяна на валута по занятие, защото това са

инцидентни сделки, които не носят доходи.

Затова не би било незаконно да се приеме плащане в евро, например.

Ето какво отговаря НАП на запитване от търговец, производител на хлебни изделия: „Не се съдържа изрична разпоредба на плащанията в брой в чуждестранна валута. От друга страна, за тези плащания е валиден принципът, съдържащ се в чл. 2, ал. 1 на Валутния закон, по силата на който всички действия, сделки и плащания между местни и чуждестранни лица се извършват свободно, доколкото в закона не е установено друго”.

И още:”В чл. 3 от Валутния закон са предвидени специални правила за извършване на сделки с валута в наличност по занятие от определени лица, като обменно бюро и финансова къща. Видно от занятието Ви, при плащане в чуждестранна валута – евро за продажбата на произведени от Вас хлебни изделия няма да се осъществява сделка с валута по занятие, а ще се заплаща стойността на продадената стока. Следователно, при плащане в брой с чуждестранна валута- евро при продажбата на продукцията си, дружеството Ви не нарушава чл. 3 от ВЗ, още повече, че ВЗ предвижда свобода за извършване на сделки, действия и плащания, предвид което няма забрана за разплащане с валута в Р България.

В същия смисъл са и чл. 5, ал. 2 и чл. 8 от ЗДДС, съгласно които е допустимо да се използва като платежно средство чуждестранна валута.

По отношение на осчетоводяването НАП отбелязва,

че „съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всички регистрирани и натрупвани суми във фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи се изразяват в левове и стотинки, поради което за случаите на плащане във валута сумите се преизчисляват и натрупват в левовата им равностойност”.

И все пак законово възможно ли е да се смесват двете валути и отчитането им от фискалното устройство?

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходи са определени със споменатата Наредба №Н-18 от 2006 година. По отношение на плащането в брой с чуждестранна валута на територията на страната във Валутния закон не се съдържа изрична разпоредба. От друга страна, за тези плащания е валиден принципът, съдържащ се в чл.2, ал.1 на ВЗ, по силата на който всички действия, сделки и плащания между местни и чуждестранни лица се извършва свободно, доколкото в закона не е предвидено друго.

Въпросът за плащане на територията на България с чуждестранна валута стои и при плащането на глоби. Полицаите припомнят, че по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се налагат санкции с наказателно постановление (НП), фиш и електронен фиш. Глобите по електронен фиш (серия „К“) се заплащат по банкова сметка (IBAN) BG64BNBG96613100147701 на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР като от там излично уточняват, че BIC-кодът при преводи с чужда валута е BNBGBGSF.

Чужденците, които пребивават временно или постоянно,

или преминават транзитно през нашата страна, може да заплащат дължимите у нас глоби по ЗДвП и чрез ПОС терминали в 259 структури на МВР, включително на ГКПП – Видин (Дунав мост-2); Русе (Дунав мост), Силистра, Капитан Андреево, Лесово, Маказа, Кулата-Промахон, Гюешево и Калотина. При тези плащания се приемат български и чуждестранни дебитни и кредитни карти с изключение на чуждестранни банкови карти, върху които има надпис „Revolut“. Възможно е операцията по плащане чрез ПОС терминал да не е позволена от банката-издател на самата карта. Възможно е от банката-издател да има и други ограничения за ползването на платежния инструмент в дадена държава, при даден търговец, за дадена операция и т.н. В тези случаи в момента на опита за плащане от банката-издател на картата се изпраща код, който се визуализира на екрана на ПОС.

Когато преводът за погасяване на глобата е в чужда валута, плащането не се отразява автоматично в системата. Обработката на тези транзакции е ръчна, поради което е много важно в преводното нареждане да са посочени серията (за фишове и електронни фишове) и номерът на документа, който се плаща и името на нарушителя така, както е изписано в документа, без значение кой налага превода, уточняват от отдел „Пътна полиция” на Главна дирекция „Национална полиция” на МВР.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст