Нова фотоволтаична централа от 100 MW ще бъде изградена край гр. Мъглиж при спазване на най-високи екологични стандарти

НОВА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ОТ 100 MW ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА КРАЙ ГР. МЪГЛИЖ

Соларният парк ще е част от портфолиото на “Електрохолд”, а инвеститорите ще гарантират опазването и разширяването на биоразнообразието на територията му чрез специална програма и комплекс от мерки под ръководството на водещи учени от БАН и в партньорство с природозащитни организации

Електрохолд” ще увеличи капацитета си за зелена електроенергия с нова соларна централа с мощност 100 MW, която ще бъде изградена в землището на гр. Мъглиж, област Стара Загора, при най-високи екологични стандарти и чрез специална програма за опазване и разширяване на биоразнообразието на територията на проекта, одобрена от всички компетентни заинтересовани лица.

ФЕЦ Мъглиж ще бъде разположена на площ от 1270 декара. Имотите, върху които ще се реализира проектът, са били необработваеми земи от 8-ма до 10-та категория преди промяна в предназначението им. Очаква се строителството да започне в края на годината и да приключи в средата на следващата. Инвестицията се предвижда да достигне близо 100 млн. евро.

Инвеститор в проекта е “Белозем солар парк 2”, в която равноправни партньори са “Ес Солар” и “Сизиджи”, чиито собственици са съответно мажоритарните акционери в най-големия публичен холдинг в България – “Еврохолд”, собственик на “Електрохолд”, и компанията “360 Енерджи”, която развива и управлява успешно ВЕИ проекти в България и Югоизточна Европа от 12 години. Същите инвеститори вече изградиха една от най-големите фотоволтаични централи в България – ФЕЦ Верила (123 MW), в землището на с. Крайници, Дупница.

Към момента проектът е получил всички разрешителни за изграждане, включително и по екологичното законодателство. Първоначалните планове на инвеститора се променят заради установена  колония на европейски лалугер на част от терените, предназначени за изграждане на фотоволтаичната електроцентрала. Наличието на лалугери прави мястото важно хранително местообитание на защитените в Закона за биологично разнообразие скален орел, царски орел, белоопашат мишелов и ловен сокол. Поради тази причина, в момента инвеститорът временно е преустановил всякакви подготвителни дейности по реализацията на проекта и съвместно с водещи учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН вече е разработил специална програма за опазване на местообитанието на лалугерите, която е представена на РИОСВ – Стара Загора и е получила одобрение, включително от природозащитни организации в региона. Програмата предвижда редица мерки, в това число изключване на части от терена и намаляване площта за реализация на инвестиционното предложение.

Екозащитните мероприятия включват обособяването на самостоятелен имот на терена на инвестицията, нар. „свободен пояс“, на който се намира най-наситената популация на лалугера. Той ще бъде отделен с мрежова ограда, която ще позволява свободното преминаване на всички животински видове. В самия „пояс“ ще се запазят напълно релефът, структурата на растителността и хумусният слой, тъй като естественият характер на тревните местообитания е от първостепенно значение за опазването на популацията на лалугера. Отново с цел съхраняване в максимална степен на съществуващия релеф се предвижда пространствата между фотоволтаичните маси да се увеличат.         

При строително-монтажните работи оформените домове на лалугерите ще бъдат запазени във висока степен. Те ще се отделят със специална ограда и ще се обозначат със специална маркировка. Проектирани са вътрешни пътища, при което строителните машини ще минават по едни и същи маршрути, за да се ограничи унищожаването на растителността и релефа. Ще се извършва постоянен инструктаж на всички работници за прилагането на програмата. Също така, при почистването от дървесна растителност и храсти и заравняването на останалите части от терена, няма да се използват тежки строителни машини, а подходяща техника с минимални вибрации и шум. Тревата под фотоволтаичните модули няма да бъде третирана с биологични и химически замърсители. Ще се провежда редовно окосяване и ще се допускат преживни животни – овце и др., за увеличаване на биоразнообразието. 

Планира се част от популацията на лалугерите, докато са в активна фаза (не са изпаднали в зимен сън), да бъдат преместени на нови безопасни места – парцели, собственост на неправителствени организации, закупени с цел запазване на подобен род местообитания, където животните да имат време да се установят и адаптират. В участъците, където не се предвижда строителство, ще се поставят къщички за птици на подходящи за целта дървета.

Екопрограмата на “Белозем Солар Парк 2” включва не само опазване на съществуващото биологично разнообразие, но и неговото разширяване. Ако условията позволяват (при наличие на достатъчен воден отток), ще се изградят един или няколко малки водоема, които ще осигуряват вода за животинските видове. Инвеститорите предвиждат и засаждане на тръстика с цел привличане на птици, земноводни и влечуги. Според учените от БАН, ангажирани в проекта, териториите на фотоволтаичните централи са удобен обект за поддържане на пчелни семейства. Пчелите са с огромно значение за екосистемите и земеделието, затова е предвидено в буферна зона в северната част на имота да се поставят пчелни кошери. Целта е естествено опрашване на растителността, което от своя страна ще увеличи допълнително биологичното разнообразие.

Предвижда се непрекъснат мониторинг на изпълнението на екопрограмата в продължение най-малко на 5 години. Целта е да се установи благоприятно въздействие на предприетите мерки за опазването на биологичното разнообразие в обхвата на проекта, както и тяхното надграждане, ако е необходимо.

“При реализацията на такива проекти ангажиментите към опазването на околната среда са от огромно значение. Екипът ни осъзнава своята отговорност и важна роля в реализацията на екопрограмата. Затова сме  в постоянна  комуникация с местните общински и държавни структури, както и с природозащитните организации, компетентни по прилагането на мерките от план-програмата, с цел максимална прозрачност при изпълнението им,” коментираха от компанията-инвеститор “Белозем солар парк 2”.

“Електрохолд” следва дългогодишна политика за опазване и разширяване на биоразнообразието и има богата практика и взаимодействие с български природозащитни организации за тази цел. През последните години компанията разработва два проекта („Живот за птиците“ и „Безопасен полет за птиците на Дунав“) по програма LIFE съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), в рамките на които електроразпределителното дружество на групата – “ЕРМ Запад”, има ангажимент да обезопаси общо 6600 електрически стълба, да постави 4900 маркиращи устройства (дивертори) и да монтира 900 платформи за щъркелови гнезда. До момента по тях са обезопасени общо 3680 стълба, поставени са 1200 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България.

Безопасните за птиците електропроводи допринасят за опазването на застрашени видове птици и осигуряват надеждно захранване с електрическа енергия. Маркиращи устройства – дивертори, се поставят на най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет и да намалят до минимум опасността от сблъсък с тях. Вече е разработена и конзола, която също прави стълбовете безопасни за птиците. Първите 20 прототипни броя вече се монтират по мрежата. За цялостната си политика за опазване на околната среда “ЕРМ Запад” бе класирана на първо място в конкурса на b2BMedia „Най-зелените компании в България“ за 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст