От БАКБ очакват възходящ тренд при ипотечните и потребителските заеми

сграда Централа БАКБ токуда банк

В края на на второто тримесечие кредитният портфейл на „Българо-американска кредитна банка“ АД нараства с 33.58 млн. лв. спрямо първото тримесечие на тази година. Общо новоотпуснатите кредити са с 34.72 млн. лева повече. И при малките и средни предприятия /МСП/ и корпоративните кредити на фирмите има увеличение като делът им в общия кредитен портфейл е 65.98% при 66.96% в края на март. Пазарният дял за юридическите лица е 2.36% в края на март при заложени 2.-2.5% по стратегия за развитие.

Привлечените средства от МСП и корпоративни клиенти са в размер на 435.92 млн. лева като има намаление с 54.33 млн. лева спрямо първото тримесечие. По малко са паричните средства и по срочни влогове и по депозити на виждане (до поискване). По привлечен ресурс на юридически лица БАКБ достига 3.24% пазарен дял в края на март при заложени по стратегия за развитие 2.-2.5 процента.

При проблемните експозиции на фирмите БАКБ отчита увеличение с 2.08 млн. лева в сравнение с края на март. Но като дял от общия кредитен портфейл тези кредити намаляват с до 8.34 процента. Това е следствие от активните действия по събирането им и изпреварващия ръст на редовния нов кредитен портфейл, отбелязват от банката.  

През второто тримесечие по бизнес линия „Банкиране на дребно“, управляваща сегмента на домакинствата, с най-голям ръст са нискорисковите ипотечни кредити. Потребителските заеми също нарастват. Пазарното присъствие на БАКБ в двата продуктови сегмента в банковата система у нас е съответно 1.08% при ипотечните кредити и 0.72% при потребителските заеми. Очакванията на банката са те да продължат възходящия си тренд и през втората половина на тази година. В стратегията на развитие на БАКБ е заложено достигане през следващите години на 2% пазарен дял в сегмента „Банкиране на дребно“.

Нетната печалба на БАКБ в края на юни е 10.79 млн. лева, което представлява ръст от 124.50 на сто на годишна база.  

Приходите от основната дейност (приходи от лихви) са нараснали до 46.30 млн. лева. Основен дял в тях заемат паричните постъпления от кредитна дейност (80.06%).

В краят на юни лихвените разходи на банката са намалели до 2.37 млн. лева. Най-значително е нарастването при разходите по лизингови договори и похарчените средства по дългосрочно финансиране. В същото време платените отрицателни лихви по сметки в БНБ намаляват с 1.59 млн. лева.

Нетният лихвен доход се е увеличил до 43.93 млн. лева спрямо края на юни 2022-ра. Отчетеният нетен доход от такси и комисионни е намалял на годишна база и е на стойност 6.91 млн. лева. Той е формиран от по-голямо по обем нарастване на приходите и по-незначително увеличение на разходите за такси.

В края на юни административните разходи нарастват на годишна база и достигат 9.1 млн. лева. От БАКБ посочват, че средствата, които са отделени за персонала, също са повече с 942 хил. лева. В административните разходи са включени и платените общо 1.80 млн. лв.пари за Фонда за гарантиране на влоговете и Фонда за преструктуриране на банките (при 1.96 млн. лева година по-рано).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст