Смениха представителя на облигационерите по емисията на “Тексим Банк”

облигации

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007207, издадени от ТБ “Тексим Банк” АД-София, прекрати мандата и освободи от задължения и отговорност досегашния представител на облигационерите по емисията – Никола Кедев. Той беше избран за такъв на първото общо събрание, проведено на 14 август 2020 година.

Притежателите на дългови книжа на банката избраха Владимир Недков Дойчинов за нов представител. Той няма да получава възнаграждение за своята дейност.

Променен е и периодът на конвертиране на емисията облигации. От датата на това решение на общото събрание и докато са налице облигации в обращение, „Тексим Банк“ ще предприема действия по конвертирането им в едноседмичен срок от получаване на надлежно попълнени и отговарящи на изискванията на проспекта уведомления, заедно с необходимите приложения към тях.

Другото условие е общата сума от всички подадени уведомления да представлява не по-малко от 5 процента от текущия размер на номинала на облигационния заем.

Припомняме, че през декември миналата година Управителният съвет на “Тексим Банк”, с одобрението на Надзорния съвет, взе решение за увеличаване на капитала на кредитната институция от 27 995 036 лева на до 29 995 036 лева. Това трябва да стане чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка след конвертиране на 5000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207 и с номинална стойност 1000 лева всяка.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст