ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се застой на капиталовия пазар при листване на нови емисии ценни книжа на БФБ

зала на фондова борса акции пари

Преобладаващата част от анкетираните финансови посредници прогнозират минимално увеличение на индексите на „Българската фондова борса“ (БФБ) през третото тримесечие на 2023 година. Отбелязва се нарастване на дела на очакващите запазване на нивата и намаляване на отговорите за умерено понижение.

Това е записано в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания”, което представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Тя се осъществява на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества. Анализът се изготвя от дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи” в Министерството на финансите.

След по-песимистичните очаквания преди година, в последните издания се наблюдава тенденция на подобрение на балансовите оценки на финансовите посредници.

Няма съществени различия в очакванията за динамиката на трите борсови индекса през текущото тримесечие. Това най-вероятно е породено от сходните изменения през последните месеци – основният индекс SOFIX, по-широкият индекс BGBX40 и секторният BGREIT, нарастваха през първото полугодие на 2023 година.

През юли и в началото на август при първите два индекса отново се наблюдяваше възходяща тенденция. Сигналите при BGREIT бяха леко разнопосочни и средните нива бяха без особено изменение през трето тримесечие.

Очакванията на инвестиционните посредници за търговията на БФБ през третото тримесечие остават близо до неутралните и са почти без промяна спрямо предходното издание. Aнкетираните са малко по-оптимистично настроени по отношение на оборота в търговията с акции. При търговията с облигации балансовата оценка става по-отрицателна както по отношение на реализирания оборот, така и за броя сделки.

Данните на БФБ показаха активизиране на търговията през второ тримесечие спрямо началото на годината с нарастване на броя сделки и оборота от тях. През юли постигнатият оборот от търговия с акции се понижи спрямо средномесечния за второ тримесечие при по-нисък брой сделки. При облигациите очакванията на посредниците на този етап изглеждат по-скоро песимистични, доколкото и оборотът, и броят сделки през юли не се понижават спрямо последното тримесечие.

Участниците в анкетата експерти запазват очакванията си за застой на местния капиталов пазар през трето тримесечие от гледна точка на листването на нови емисии ценни книжа. Близките до предходното запитване балансови стойности отразяват по-голямо разнообразие в отговорите. Около една пета от инвестиционните посредници вече очакват значително намаляване в броя емисии на „БФБ-София“. Същевременно се наблюдава нарастване дела на предвиждащите леко активизиране на емисионната дейност.

През второ тримесечие на БФБ имаше само една емисия на сегмента за права и бяха листвани три нови емисии облигации. За изминалото време от трето тримесечие има пет нови облигационни емисия от общо десет емисии одобрени за търговия. Данните показват леко разминаване между очакванията на инвестиционните посредници и реализираните емисии на БФБ към края на юли.

Всички анкетирани експерти очакват конкуренцията между инвестиционните посредници да се запази без изменение, което съответства на относително балансираните прогнози за развитието на дейността на БФБ през тримесечието.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст