ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН одобри проспект за търговия на регулиран пазар на облигации на “Алианц Банк България”

облигации

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Алианц Банк България“ АД – София.

Емисията е в размер на 39 500 000 евро, разпределени в 395 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, уточниха от регулатора.

Лихвата по емисията е фиксирана в размер на 6.85 процента годишно, с четири годишни лихвени плащания, всяко в размер на 2 705 750 евро.

Предвижда се главницата да бъде погасена еднократно, на падеж.

Матуритетът на облигациите е 48 месеца, считано от датата на издаване на емисията. Емитентът ще получи право да упражни три кол опции – при лихвено плащане на третата годишнина от датата на издаване, при  настъпване на данъчно събитие съгласно условията на емисията и при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения.

Датата на емитиране на емисията е 30 март 2023 г., а падежът й – на 30 март 2027 година.

Емисията облигации е първата, издадена от „Алианц Банк България“. Тя отговаря на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 

Основни инвеститори са Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), ЗАД „Алианц България“ и ЗАД „Алианц България Живот“.

Капиталът на банката в момента е в размер на 76 825 000 лева, разпределени в същия брой безналични, поименни акции всяка с номинална стойност от по 1 лев.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст