ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Очаква се темпът на икономически растеж да се запази през третото тримесечие

пари

Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация в страната през второ тримесечие на 2023 г. е по-скоро задоволителна като делът на положителните отговори се повишава спрямо първото тримесечие. Изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания”, изготвено от експерти на Министерството на финансите, представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества. 

В това издание инвестиционните посредници подобряват мнението си, докато търговските банки са понегативно настроени. Тези оценки не съвпадат напълно със сигналите от текущото развитие на основни индикатори. През второ тримесечие бе отчетен спад на промишленото производство, а предварителните оценки за БВП показват забавяне на растежа на икономиката до 1.8% (сезонно неизгладени данни).

Очаква се темпът на икономически растеж да се запази през трето тримесечие. Инвестиционните посредници са най-положително настроени докато търговските банки очакват по-скоро забавяне. Тези нагласи отчасти се припокриват с краткосрочната бизнес статистика на Националния статистически институт за юли. Очакванията на анкетираните за търсенето на услуги и за продажбите в търговията на дребно през следващите три месеца се влошават. Очакванията за износ в промишлеността също са леко занижени. Единствено предприемачите в строителството имат оптимистични очаквания за дейността.

Обобщената оценка от отговорите на анкетираните сочат леко забавяне на годишния темп на инфлация през третото тримесечие спрямо второто. Мненията са силно фрагментирани, като участниците са посочили всички възможни отговори. Позначително забавяне на инфлацията очакват УД и ПОД, докато инвестиционните посредници считат, че тя може отново да започне да се ускорява. Очакванията като цяло са в синхрон с динамиката на инфлацията в страната, като от последното тримесечие на 2022 г. се наблюдава ясно изразен процес на дезинфлация. Едва в началото на третото тримесечие на 2023 г. бе наблюдавано слабо ускорение в годишният темп на инфлация според ХИПЦ, което се дължеше изцяло на услугите, заради летния туристически сезон. При останалите основни компоненти на индекса обаче наблюдаваното забавяне в темпа на инфлация продължи.

Участниците в анкетата имат повишени очаквания за изменението на заетостта на годишна база през третото тримесечие на 2023 г. Както и през предходния период те се обуславят от по-оптимистичните нагласи на търговските банки, следвани от управляващите и пенсионноосигурителните дружества. За разлика от тях, оценката на инвестиционните посредници остава песимистична. Като цяло очакванията на финансовите посредници на този етап изглеждат реалистични и до известна степен оптимистични на фона на динамиката на наетите лица в краткосрочната статистика на пазара на труда на НСИ, която свидетелстваше за продължащо нарастване на броя на наетите от 1.3% на годишна база през второто тримесечие на 2023 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст