ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повече отпуснати кредити и внесени депозити отчитат банките през август

БНБ сграда

През август активите на банковата система в България нарастват с 2.1 млрд. лв. до 162.8 млрд. лева. Това четем в анализа на Българска народна банка. На месечна база се увеличава размерът на позицията „пари, парични салда при централни банки“ и

други депозити на виждане (главно поради нарастването на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се повишава до 17.4% (при 16.7% в края на юли).

През август нарастват също кредитите и авансите (с приноса на кредитния портфейл), а делът им в общите активи в края на периода е 63.9% (при 64.4% в края на юли). Увеличава се размерът и на дълговите ценни книжа, които в края на август заемат 14.5% от активите (при 14.7% в края на юли).

Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 252.9% (при 253.7% към 31 юли). Ликвидният буфер е в размер на 45.6 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18 млрд. лв. (при съответно 44.8 млрд. лв. и 17.6 млрд. лв. в края на юли).

Общите брутни кредити и аванси на месечна база нарастват с 495 млн. лв. и в края на

август достигат 107.5 млрд. лева.

Вземанията от кредитни институции отбелязват намаление с 264 млн. лв. до 14.3 млрд. лева.

Брутният кредитен портфейл нараства

със 759 млн. лв. и е на стойност 93.2 млрд. лева. Увеличават се кредитите за домакинства (с 594 млн. лв., 1.6%), за други финансови предприятия (с 257 млн. лв.) и за сектор „държавно управление“ (с 64 млн. лв.). Заемите за нефинансови предприятия намаляват със 156 млн. лева.

Спрямо края на юли сумата на

депозитите в банковата система се е увеличила

с 1.9 млрд. лв. до 139.5 млрд. лв., като е отчетен растеж при всички институционални сектори. Основен принос има увеличението на влоговете на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв.).

Нарастват също депозитите на домакинства (с 265 млн. лв.), на други финансови предприятия (със 174 млн. лв.), на кредитни институции (със 152 млн. лв.), както и на сектор „държавно управление“ (със 117 млн. лв.).

Балансовият собствен капитал на банковата система спрямо края на юли се увеличава с

310 млн. лв. и е в размер на 19 млрд. лв. с приноса на месечното повишение на печалбата.

Към края на август печалбата на банковата система е 2.3 млрд. лв. или с 941 млн. лв. (67.9%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на миналата година.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на август са 273 млн. лв., или с 9 млн. лв. повече от начислените към 31 август 2022 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст