ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Топ 5 на най-скъпите акции на БФБ

пазари пазар пари бизнес борса предприемач

Докато цените на акциите на единадесет публични дружества, които се търгуват на „Българска фондова борса“, не успяха да прескочат номиналната стойност от 1 лев, то котировките при други пет компании летят нагоре от началото на тази година.

“Кораборемонтен завод Одесос“ АД – Варна 

е най-високо в подреждането на най-скъпите на БФБ книжа. Акциите на варненската компания, която е специализирана в ремонт и поддържане на плавателни съдове, струват по 298 лева за един брой. Прави впечатление, че в началото на януари за всяка една от тях се е плащало само по 140.78 лева. Случващото се с тези книжа е логично на фона на успешната производствена дейност. Силното увеличение на нетните приходи от продажби и най-вече на по-големия обем извършени услуги донесе на фирмата печалба за миналата година в размер на 15.41 млн. лева, която силно нараства спрямо отчетените 4.88 млн. лева 2021-а. Това пък позволи на “Кораборемонтен завод Одесос“ да плати дивидент за миналата година от по 12.80 лв. за акция. Притежателите на ценни книжа на това дружеството ще си разпределят сумата от 7 509 017 лева. Акционерната му структура е доста пъстра. “КРЗ-Инвест” АД е най-големия инвеститор с дял от 49.86 процента. Пенсионни фондове от групите на “Съгласие”, “ЦКБ-Сила” и “Алианц България” също имат малки дялове. Други фирми държат 9.79%, а малки инвеститори са собственици на 3.69% от акциите с право на глас.  

За акциите на 

„Нео Лондон Капитал“ АД – София,

което управлява недвижими имоти, инвеститорите са готови да платят по 199 лева при 193 лева през януари. Дружеството планира да инвестира основно в имоти с жилищно и/или ваканционно предназначение. По-голямата част от вложенията са свързани с пазара на недвижимости в Западна Европа, както и придобиване на участия в компании в този регион. Едноличен собственик на капитала на фирмата е „Индъстри дивелопмънт холдинг“, чиято основна дейност е инвестиране и управление на други търговски дружества.

Компанията за куриерски услуги 

„Спиди“ АД – София

се търгува по 122 лева. Котировките й се повишават след като в началото на тази година търговията започна при 103.845 лева за една акция. Френската GeoPost SA France е най-големият акционер с дял от 69.81% от акциите с право на глас на фирмата. Общо 20.09 процента от книжата държи Валери Мектупчиян. Той  осъществява контрол върху „Спиди Груп“ АД и чрез притежаваните от него акции в „Спиди Груп“, непряко контролира 20.09% от „Спиди“. Фирмата за куриерски услуги завърши 2022 г. с нетна печалба от 41 061 683 лева. Това пък позволи сума в размер на 28 232 499.75 лв. да се задели за изплащане на дивидент на акционерите й. Всеки притежател на такива книжа получи по 5.25 лв. за всяка своя акция преди облагане с данък. 

Куриерската компания продължава да увеличава приходите и печалбата си през първата половина на годината. И това е на фона на силния ръст на разходите, като следствие от плащанията към подизпълнители и на персонала. Данните показват, че доставките за Гърция и Румъния се увеличават. Ръст има и при доставките в България благодарение на силната онлайн търговия.

„Кепитъл Mениджмънт“ АД – София 

е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания. Към момента борсовите играчи плащат по 77 лева за една акция след като започнаха годината при 75.50 лева за един брой. Основната част от портфейла на фирмата се формира от вземания по банкови кредити, правата по които са придобити с Договори за цесии с български търговски банки. Останалите вземания, които дружеството секюритизира са възникнали на основание междуфирмени заеми. За финансиране на своите инвестиции, “Кепитъл Мениджмънт” използва собствен капитал, като с цел допълнително разрастване на дейността, мениджмънта на дружеството предвижда привличане на средства и чрез емитиране на дългови ценни книжа. Дружеството не плати дивидент от печалбата за миналата година. 

В Топ 5 се нареди и 

„Синтетика“ АД – София.

Предметът на дейност на холдинговото дружество е свързан с придобиване, управление и развитие на дружества в страната и чужбина. За да влезе в инвестиционния портфейла, трябва да се плати по 50.50 лева за негова акция. В началото на тази година те струваха по 50 лева. Дружеството оперира в четири сектора чрез своите дъщерни предприятия: производство на хемодиализни и медицински продукти – „Етропал“ АД, управление на недвижими имоти, търговия и енергетика.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст