ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Вписан е новият капитал на “Софарма” в Търговския регистър

зала на фондова борса акции пари зарчета

В резултат от увеличението на капитала под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212, в Търговския регистър е вписан новият капитал на „Софарма“ АД в размер на 172 590 578 лева.

Предстои процедура по регистрация на новата емисия в регистрите на Комисия за финансов надзор и „Централен депозитар“ АД и допускането на акциите от увеличението до търговия на „Българска фондова борса“ АД.

„Софарма“ в изпълнение на решение на общото събрание на притежателите на варанти  от 2 юни и решение на съвета на директорите на фирмата от 5 юни беше извършено увеличение на капитала чрез издаване на до 44 925 943 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция. Това стана под условие, че тези нови книжа ще бъдат записани от притежателите на варанти от емисията ISIN BG9200001212.

Процедурата приключи на 29 септември. За този период постъпиха общо 260 броя заявки за записване на акциите  от увеличението чрез упражняване на варанти, подадени от 249 инвеститори, от които 23 фирми и 226 граждани. Общо 37 792 679  броя варанти бяха упражнени и съответно срещу тях бяха записани 37 792 679 броя акции от увеличението на капитала през инвестиционния посредник „СОофия Интернешънъл секюритиз” АД.

Емисионната стойност на записаните акции е в общ размер на 156 083 764.27 лева.

По време на провеждането на подписката, включително и по време на упражняването на варантите и записването на акциите, Дружеството не е срещало трудности, спорове или други подобни. Подписката се счита за успешна.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст