Въвеждат “жълт код” за опасност от фалит

Министерски съвет Богдан Богданов

Предупредителен механизъм за подкрепа на търговците и предприемачите при опасност от фалит предлага икономическото министерство. Въвеждането на Наредба за инструментите за ранно предупреждение и достъпа до информация на предприятията при вероятност от несъстоятелност е предвидено с последните промени в Търговския закон.

Приемането на подзаконовия нормативен акт е включено и като обвързващо условие за второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, поради което консултациите се извършват в съкратен срок в условията на изключителен случай.

Системи за ранно предупреждение относно състоянието на стопанските субекти се разработват досега у нас единствено от банките за целите на управлението на кредитния риск. Разширеното им приложение идва с Директива (ЕС)2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г., определяща рамките за

превантивно преструктуриране, опрощаването на задължения

и свързаните с тях забрани за упражняване на дейности. Тя задължава държавите членки да въведат предпазни инструменти с цел възможно най-ранно установяване признаците на финансови затруднения с цел прилагане на ефективни механизми за оздравяване и утвърждаване културата за „втори шанс“.

“Ежегодно между 39 000 и 50 000 предприятия преустановяват дейността си по данни на Националния статистически институт. През 2017 г. броят на предприятията, преустановили дейността си са 39 623, през 2018 г. те са 47 175, а през 2019 г. те са 50 534. Очертаващата се тенденция за увеличение броя на предприятията, които прекратяват дейността си е

признак за задълбочаващ се проблем,

надхвърлящ естествената демография на предприятията.

Осигуряването на система за ранно предупреждение при опасност от изпадане на предприятията в затруднено положение е един от факторите, който може да повлияе върху негативната тенденция”, пише в доклада към проекта.

Бързината, достъпността, доброволността, доверието и поверителността на информацията са изведени като принципи на механизма, чието администриране е поверено на Изпълнителната агенция за насърчаванe на малките и средни предприятия.

Агенцията ще поддържа онлайн електронна-информационна система за ранно предупреждение при вероятност от несъстоятелност. Тази система ще е публично достъпна и ще предоставя информация до всички предприятия, посредством онлайн достъп без регистрация на потребителя, на български и английски език.

Системата осигурява алгоритъм за самооценка на предприятията чрез изчисление на показатели за финансовото им състояние, както и друга подходяща информация за

задължения, вземания и начин на управление на бизнеса.

Въз основа на тях ще бъде предоставян кратък доклад с резултатите от оценката и общи препоръки за действие. Като инструменти за ранно предупреждение са включени обаче и услуги, които пораждат подозрения в уреждане на бизнес за близки до властта – предоставяне на специализирани консултантски услуги от външни експерти и програми за обучение и подпомагане на предприемачите.

Като индикатори за необходимост от извършване на самооценка и/или използване на

други инструменти за ранно предупреждение

при вероятност от несъстоятелност могат да послужат широк кръг източници:

– информация за наличие на публични задължения,

– финансови отчети и доклади,

– одиторски доклади,

– препоръки на обслужващи предприятието счетоводители и юристи,

– покани за доброволно изпълнение на задължения,

– призовки и съобщения за образувани съдебни производства,

– уведомления, справки и банкови извлечения с информация за просрочени задължения по договори за кредит,

– прекратяване или промяна на действащи договори,

– настъпване на форсмажорни обстоятелства,

както и всякакви други обстоятелства, които може да повлияят неблагоприятно върху жизнеспособността и дейността на предприятието.

Докато предоставянето на общи насоки и съвети от служители на агенцията е уредено като безплатно, специализираните консултантски услуги са поверени на инвестиционни консултанти, счетоводители, адвокати, синдици или други специалисти с придобита образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или доктор в областта на бизнес управлението, счетоводството, финансите и правото с най-малко 8-годишен стаж по придобитата специалност.

Специализираният консултант е ограничен от изискванията

да не е съпруг на ползвателя на услугата или на негов кредитор,

да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста степен, а по сватовство – до трета степен. Консултантът не може да е и кредитор на ползвателя на услугата, нито да се намира с него или с негов кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие, включително да не е бил техен представител. Изискванията ще се удостоверяват с декларация по образец.

Вписаните в специален списък платени консултантите ще може да бъдат подпомагани на свой ред безвъзмездно от доброволци, чиято дейност ще контролират. Специализираните консултантски услуги ще се предоставят на място или чрез дистанционен способ за комуникация телефон, електронна поща и други. Министърът на иновациите и растежа ще утвърждава финансирането със средства от структурни европейски фондове, националния бюджет или други източници.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст