ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бавно се пренася затягането на паричната политика на ЕЦБ върху лихвите по заеми на домакинствата

БНБ сграда

А това става в условията на висока ликвидност в банковата система и силна конкуренция за пазарен дял

В сектора на домакинствата годишният растеж както на потребителските, така и на жилищните кредити се запази висок през първите осем месеца на 2023 г., като при жилищните кредити бе отчетено слабо ускорение от средата на второто тримесечие на годината, което продължи и през третото. Това четем в тримесечното издание „Икономически преглед“, изготвено от БНБ, което представя информация и анализ на външната среда, на основните макроикономически показатели на българската икономика и разглежда динамиката на потоците по платежния баланс и паричните и кредитните агрегати. То предлага количествени оценки за развитието на българската икономика в краткосрочна перспектива и средносрочни прогнози за основни макроикономически показатели за България.

В края на август 2023 г. потребителските кредити нараснаха на годишна база с 10.8 на сто, а жилищните – с 18.7 на сто (при растеж съответно от по 12.3% и 17.9% към декември 2022 г.). Основно влияние за наблюдаваната динамика при кредитите за домакинствата продължи да оказва все още слабото и бавно пренасяне на ефектите от затягането на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по кредитите за домакинствата. А това става в условията на висока ликвидност в банковата система и силна конкуренция за пазарен дял, особено в сегмента на жилищните и потребителските кредити. 

Въпреки предприетите от БНБ две повишения на процента на задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ, с цел изтегляне на част от свръхликвидността в банковата система и засилване на пренасянето на ефектите от промените в паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната, лихвените проценти по кредитите за домакинствата и по-специално по жилищните кредити останаха на много ниски нива. 

В условията на запазваща се сравнително висока инфлация при потребителските цени лихвените проценти по новите жилищни кредити за домакинствата останаха отрицателни в реално изражение и продължиха да подкрепят покупката на недвижими имоти с цел съхраняване на стойност, както и като алтернативна форма на спестявания или инвестиция. От страна на предлагането, резултатите от Анкетата за кредитната дейност на банките показват съществено разхлабване на условията по жилищни кредити по отношение на максималния размер на кредита през второто тримесечие на годината. Това вероятно е свързано с продължаващото повишаване на цените на жилищата въпреки отчетения на годишна база спад на броя на сключените сделки за покупко-продажба. 

По отношение на обемите новоотпуснати кредити на домакинствата, както при потребителските, така и при жилищните кредити, през първите осем месеца на 2023 г. се наблюдаваше тенденция към плавното им повишаване спрямо достигнатите високи нива в края на 2022 година.

Лихвени проценти по кредити 

Високата ликвидност и силната конкуренция за пазарен дял в банковия сектор останаха основни фактори за ограниченото пренасяне на увеличението на лихвените проценти в еврозоната към лихвените проценти по кредитите в България и особено към лихвените проценти по кредитите за домакинствата. Ефектите от предприетите от БНБ повишения на процента на задължителните минимални резерви върху лихвените проценти по кредитите в периода от влизането им в сила до август 2023 г., включително, също бяха сравнително ограничени, особено по отношение на лихвените проценти по жилищните кредити и потребителските кредити.

За периода от първото повишение на основните лихвени проценти от ЕЦБ до август 2023 г. среднопретегленият лихвен процент по новоотпуснати кредити на нефинансовите предприятия нарасна с 225 базисни точки до 4.71 процента, а увеличението му за периода от влизане в сила на първото повишение на процента на задължителните минимални резерви до август бе с 15 базисни точки. Предпоставка за по-бързото повишаване на лихвените проценти по кредитите за фирми в сравнение с тези за домакинствата е фактът, че част от кредитите за предприятия са в евро и лихвените проценти по тях са обвързвани с ЮРИБОР. Общо за периода юли 2022 г. – август 2023 г. най-съществено бе повишението на лихвените проценти при фирмените кредити в долари и най-малко при фирмените кредити в левове.

В сектора на домакинствата лихвените проценти по новоотпуснати потребителски и жилищни кредити за периода юли 2022 г. – август 2023 г. се повишиха съответно с по 47 базисни точки и 8 базисни точки, а само за периода юни – август 2023 г. не отбелязаха съществена промяна. Към август 2023 г. годишният процент на разходите (ГПР) по новоотпуснати жилищни кредити възлезе на 2.91 на сто, а ГПР по новоотпуснатите потребителски кредити – 9.14 процента. 

При отчитането на ефектите от предприетата от БНБ мярка за повишение на процента на задължителните минимални резерви върху лихвените проценти по депозитите и кредитите в страната към третото тримесечие на 2023 г. трябва да се има предвид относително краткият изминал период от влизането є в сила. В частност, по отношение на ефектите от мярката върху лихвените проценти по жилищните кредити трябва също да се отчита сравнително рядкото актуализиране на лихвите от страна на търговските банки (обикновено два пъти в годината).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст