ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Агрия Груп Холдинг” иска да купи конкурента си “Комерс” ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) цифрова трансформация

Агросекторът е изправен пред различни проблеми през последните години – ковид пандемията, скока в цените на енергоносителите, на минералните торове, на повишаване на продажните цени на продукцията, както и на свиване на потреблението. Това изправя компаниите пред дилемата да затворят или да се обединят, за да приживеят изпитанията в икономическата среда. Станахме свидетели на сделки по изкупуване на конкуренти. 

В тази бизнес среда едни от най-активните са от „Агрия Груп Холдинг“ АД – Варна. Компанията вече придоби няколко дружества от агросектора. Сега е уведомила Комисията за защита на конкренцията, че има намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху “Комерс” ЕООД, съобщиха от регулатора.

“Агрия Груп Холдинг”АД, като холдингово дружество зависи от дейността и резултатите на дъщерните дружества. Компанията развива дейността си в Североизточна България, а в структурата си обединява набор от компании, които са  специализирани в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия.

Основна цел на холдинга е под каквато и да е форма да участва в други търговски дружества или в тяхното управление. Стопанската политика на дружеството, в т.ч. инвестициите, следва да бъдат разглеждани основно през призмата на дейността на дъщерните дружества на компанията, тъй като “Агрия Груп Холдинг” функционира като холдингово дружество, развиващо инвестиционна дейност, управляващо притежаваните от него дялови участия в дъщерните му фирми.

„Комерс“ ЕООД е дружество, развиващо дейност в областта на агробизнеса, посредством производството на зърнени култури (зърно и маслодайни култури) и търгува директно с крайни консуматори (търговци на зърно), представляващи потенциални купувачи на зърнени култури.

 „Агрия Груп Холдинг“ АД и контролираните от него предприятия осъществяват дейности в секторите производство на зърнени и маслодайни култури; съхранение на зърнени и маслодайни култури; транспорт в насипно състояние на зърнени и маслодайни култури; търговия и експорт със зърнени и маслодайни култури, както и преработка на маслодайни култури – слънчогледово семе. Холдингът извършва и търговия с готова продукция (готово и рафинирано слънчогледово олио) и субпродукти (пелети от слънчогледова люспа и слънчогледов шрот); преработка на зърнени култури (царевица и пшеница) и търговия с готова продукция (етанол, сух спиртоворен остатък, царевично олио и въглероден диоксид).

Съгласно основните дейности могат да бъдат обособени основните пазари, на които оперира „Агрия Груп Холдинг“ и контролираните от него предприятия. Например, на земеделска земя в Североизточна и Източна България; на земеделски услуги, свързани с наемането, подготовката и обработването на земеделска земя; на складови услуги по съхранението на зърно и маслодайни култури в град Попово и град Девня. Холдингът участва и на пазара на транспортни услуги в България; на външен (ЕС и трети страни) пазар на зърно и маслодайни култури; на местен пазар на зърно и маслодайни култури. Компанията работи и на местен и на външен пазар на сурово и рафинирано слънчогледово олио, слънчогледов шрот и пелети от слънчогледова люспа, както и на местен пазар на етанол, сух спиртоворен остатък, царевично олио и въглероден диоксид и на външен пазар на етанол и сух спиртоворен остатък.

 Основните дейности, които осъществява “Комерс”, върху което се придобива контрол, са: производство на зърнени и маслодайни култури; съхранение на зърнени и маслодайни култури и търговия със зърнени и маслодайни култури.  

Продуктите и услугите, предлагани от това дружество, върху което се придобива контрол, са: земеделска земя и зърнени и маслодайни култури (пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчогледово семе).

Документите показват, че придобиващата контрол група („Агрия Груп Холдинг“ и контролираните от него предприятия) оперира на пазара на зърнени култури, който е хоризонтално разположен по веригата на пазара, на който е активно и придобиваното предприятие „Комерс“ ЕООД.

Кандидат-купувачът иска от КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция   на  съответния пазар в страната.  

От КЗК уточняват, че съобщението за предстоящата концентрация е изготвено от “Агрия Груп Холдинг”, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

Припомняме, че през февруари 2023 година „Агрия Груп Холдинг АД сключи окончателен договор за покупко-продажба на 100% от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, производител на етанол. Акциите са прехвърлени на купувача „Агрия Груп Холдинг“АД без каквито и да е било задължения, тежести, права и претенции на трети лица, заедно с всички права, които произтичат от или са свързани с тях.  

Сделката е в подкрепа на изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление подсигуряване на присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ на пазара на възобновяеми енергийни източници, което е в обхвата на направленията от дейността на холдинга, в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“ и на “Алмагест“, би представлявало устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива холдинговата компания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст