ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Кабинетът одобри държавни гаранции за четири стратегически енергийни и транспортни проекта

ПАВЕЦ "Чаира"

Министерският съвет одобри включването на възможност за издаване на държавни гаранции в проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2024 г. за национални стратегически проекти – основно от енергийната и транспортната система на страната.
За проект „Модернизация и рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира“ е одобрена възможността за издаването на държавна гаранция в размер до 80 млн. лева. С проекта се цели подсигуряване на гъвкавост и стабилност на електроенергийната система чрез модернизирането и връщането в разполагаемост на всички хидроагрегати на ПАВЕЦ „Чаира“.
За увеличаване на възможностите за балансиране на енергийната система на България, както и за повишаване на способността за управление на електроенергийната система в реално време за проект „Увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждането на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“ се одобрява възможността за издаването на държавна гаранция в размер до 75 млн. лева.

С проекта се предвижда увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, като централата ще премине от дневен към седмичен режим на изравняване на водните обеми и възможност за работа в пълна генераторна мощност в продължения на 20 часа.
Водеща стратегическа цел в програмата на правителството е след 2030 г. производството на ядрена енергия от нова ядрена мощност да бъде включено в енергийния микс на страната, поради което правителството одобри опцията за издаване на държавна гаранция за проект „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ (7 блок).

Тя е в размер до левовата равностойност на 1 500 417 089 евро. Реализирането на проекта ще допринесе за гарантиране на енергийната сигурност на страната и региона в условията на преход към нискоемисионно електропроизводство. Проектирането, лицензирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (генерация III или III+) с леководен реактор и вода под налягане (PWR), с инсталирана електрическа мощност 1200 MW, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ („7 блок“) ще се реализира от учредената за тази цел проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.
За изпълнението на проект „Придобиване на подвижен железопътен състав“ е одобрена възможността за издаване на държавна гаранция в държавния бюджет в размер до левовата равностойност на 300 млн. евро. С придобиването на нов подвижен железопътен състав ще се избегне недостигът за обслужване на графика за движение на влаковете, ще се повиши коефициентът на техническа надеждност на подвижния състав, ще се сведат до минимум закъсненията на влаковете поради повреда и липса на подвижен състав и ще се съкрати времето на пътуване на влаковете.
Одобрените проекти, за чието финансиране се предвижда възможност за издаване на държавни гаранции през 2024 г., са съгласувани със Съвета за развитие при Министерския съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст