ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Събраните данъци за деветмесечието на 2023 г. са над 70% от годишно разчетените

Министерство на финансите сграда табела

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2023 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на септември 2023 г. е отрицателно в размер на 841.0 млн. лв. (0.5% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 771.5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 69.5 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2023 г. са в размер на 47 636.7 млн. лв., което представлява 68.6% от разчетите за държавния бюджет за 2023 година. Постъпленията нарастват с 2 639.7 млн. лв. спрямо отчетените към септември 2022 година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 37 373.9 млн. лв., което представлява 70.3% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3 377.6 млн. лв. (9.9%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,5% от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите в частта на преките данъци възлизат на 7 401.8 млн. лв., което представлява 63.7% от разчета за 2023 година. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 16 452.3 млн. лв., което представлява 70.3% от предвидените в държавния бюджет за 2023 година.

Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и други данъци) са в размер на 2 136.4 млн. лв. (в тях са включени 802.8 млн. лв. целеви вноски във Фонд “Сигурност на електроенергийната система”), което представлява 80.2% от годишния разчет.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 11 383.3 млн. лв. или 73.6% от разчета за 2023 година.

Неданъчните приходи са в размер на 8 567.7 млн. лв., което представлява 76.8% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 695.1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2023 г. възлизат на 48 477.7 млн. лв., което е 65.5% от годишните разчети.

В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4 466.9 млн. лв. (10.1 процента). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните и здравноосигурителните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 46 492.1 млн. лв., което представлява 65.6% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 42 798.4 млн. лева.

Капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 647.2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 46.4 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 733.5 млн. лв. (89.0% от планираните за 2023 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1 252.1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2023 г. е 11.35 млрд. лв., в тях влизат 10.88 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.47 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст