ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нетните оперативни доходи растат и движат нагоре печалбата на “Тексим Банк”

тексимбанк

През деветте месеца стойността на активите на „Тексим Банк“ АД се увеличава спрямо края на миналата година с 11.19 млн. лева и са в размер на 608.05 млн. лева. Това е резултат основно от ръст на дълговите инструменти по справедлива стойност, вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа, кредитите на нефинансови институции и други клиенти. Това сочат числата от междинния финансов отчет на банката.

Спрямо края на миналата година кредитите на клиенти, различни от банки, са нараснали с 4.02 процента. В кредитния портфейл преобладават заемите за корпоративните клиенти с дял от 70.80 на сто, а останалите са на граждани и домакинства.

От банката отчитат, че продължат с политиката си от миналата година в кредитирането чрез предлагане на нови кредитни продукти. В края на септември портфейлът, формиран от заеми на физически лица расте със 7.2 на сто, а на фирми – с 2.73 на сто. Като цяло банката запазва политиката си на консервативен подход при разрешаване на кридити като текущо анализира секторите със затруднения в икономиката.

В края на септември общата сума на задълженията на „Тексим Банк“ намалява с 0.96 на сто спрямо декември миналата година. В структурата на пасива най-голям дял заемат привлечените средства от клиенти, различни от кредитни институции, бец задълженията по оперативен и финансов лизинг – 97.03 процента. Техният размер нараства и е на стойност 534.94 млн. лева в края на септември.

Балансовата стойност на емитираните дългови  ценни книжа от банката е в размер на 8.03 млн. лева. „Тексим Банк“ няма просрочени задължения за лихви и главница по емитирания облигационен заем.

Към края на септември собственият капитал на банката се увеличава спрямо края на миналата година. То е резултат главно от печалбата в размер на 1.97 млн. лева, както и от конвертирането от началото на годината на общо 14 млн. лева облигации в собствен капитал.  

Финансовият резултат на „Тексим Банк“ в края на септември е нетна печалба

в размер на 1.97 млн. лева при 751 хил. лева година по-рано.

Приходите и разходите на кредитната институция между януари и юни са отражение на общата икономическа обстановка у нас и в чужбина. Общо нетните оперативни доходи от дейността на банката се увеличават до 16.01 млн. лева. Нетният лихвен доход расте на годишна база с 49.92 на сто, а нетният лихвен доход се повишава с 9.78 процента.

Между юли и септември административни приходи на банката се увеличават и са в размер на 4 млн. лева.

През първото полугодие „Тексим Банк“ не е начислявала или изплащала дивиденти на своите акционери.

През август капиталът на „Тексим Банк“ беше увеличен с 3 600 000 лв. след конвертиране на облигации на 33 595 036 лева.

През октомври Управителният съвет на БНБ разреши на „Тексим Банк“ да включи в базовия си собствен капитал от първи ред издадения от нея инструмент, представляващ емисия от 3 600 000 обикновени безналични поименни акции на обща стойност 3 600 000 лева.

Най-големите акционери в банката са “Уеб финанс холдинг” АД с дял от 17.93%, „ТК-Холд“ АД – 9.95%, “Сила холдинг” АД – с 8.84%, ПОК “Съгласие” АД – с 5.82%, УПФ „ЦКБ-Сила“ с 4.53 процента. Дружествата “Датамакс” АД, “Датамакс систем холдинг” АД и “Итрейд” АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 12.34% от капитала. 

От мениджърите на “Тексим банк” единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните е предоставяне на кредити или друго финансиране. Между юли и септември не са настъпили събития извън обичайната дейност на кредитната институция.

Акциите на „Тексим Банк“ се търгуват на “Българската фондова борса”. От месец май цените им са на нивото от 3.40 лева за един брой. А това оценява кредитната институция на 114 223 122 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст