ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобриха 1.1 млрд. лева по четири процедури по програма “Околна среда”

Управляващият орган на Програма „Околна среда” (ПОС) 2021-2027 година проведе поредното си – четвърто заседание на Комитета за наблюдение в Бургас вчера, 20 ноември. За това съобщиха днес, 21 ноември, от Министерството на околната среда и водите.

В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани до края на 2023 година и за следващага 2024 година.

Общата стойност на приоритетните процедури „Води”, „Отпадъци”, „Биологично разнообразие“ и „Въздух“ е близо 1.1 млрд. лева.

В сектор „Води“ е предвидена инвестиция от 807 млн. лева, насочена към изграждане на ВиК инфраструктура. Членовете на комитета одобриха методика и критерии по процедура, с която ще бъдат подпомогнати ВиК оператори в седем града – Велико Търново, Габрово, Плевен, София, Търговище, Хасково и Добрич. Чрез изграждането и реконструкцията на ВиК и съпътстващата инфраструктура ще се постигне намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и осигуряване и подобряване качеството на питейната вода.
Процедурата предстои да бъде обявена до края на тази година.

Още са одобрени методика и критерии за оценка на процедура за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински и регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В резултат от финансирането ще бъдат изградени и въведени такива системи, при които отпадъците ще бъдат предавани за последващо рециклиране в инсталации общинска собственост.
Изпълнението на проектите ще осигури в голяма степен принос за отклоняване до 100% на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци в съответните общини.
Процедурата ще бъде обявена до месец януари 2024 година с бюджет близо 243 млн. лева. Допустими бенефициенти са 167 общини от 33 Регионални системи за управление на отпадъците.

В рамките на приоритет „Биологично разнообразие“ през януари следващата година ще бъде обявена процедура „Изпълнение на мерки 46, 47, 48 и 49 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“. В резултат се очаква да се подобри природозащитното състояние на целевите типове природни местообитания, като бъдат въведени лесовъдски практики за устойчиво стопанисване на горите.
Бюджетът на процедурата е 41.5 млн. лева. Допустими бенефициенти са държавни предприятия към Министерството на земеделието с възможни партньори Изпълнителната агенция по горите, научни институти и висши училища.

Членовете на комитета одобриха и методика и критерии за оценка и на процедура за създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух по приоритет „Въздух“. С изграждането на системата ще се повиши експертният капацитет на бенефициентите и на органите, ангажирани с разработването и прилагането на политики, свързани с качеството на въздуха, включително контрола върху тяхното прилагане на национално, регионално и местно ниво. Бюджетът на процедурата е до 3 млн. лева, които ще бъдат разпределени по региони.

По време на Комитета беше съгласуван Проект на Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда“, за 2024 година. В края на форума беше представена извършената оценка на въздействието на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на приноса на Европейските структурни инвестиционни фондове за постигането на специфичните цели по всеки приоритет.

Венемира Мачева

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст