ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Увеличеният износ носи провече приходи на текстилната фирма “Мак” – Габрово

зала на фондова борса акции пари зарчета инвестиционни фондове

„Мак“ АД – Габрово , което е един от най-големите български производители на памучен текстил и конфекция от собствен текстил на специализирано униформено и работно облекло, отчете увеличение на общите приходи в края на септември. Продажбите на фирмата са в размер на 40.52 млн. лева, като са нараснали с 99.4 процента на годишна база.

Текстилната фирма има производствено предприятие в Габрово, като дейността му се осъществява в две направления: тъкани – памучни и памучен тип в различни смеси с полиестер или полиамид, и конфекциониране.

Основният дял от приходите на фирмата са от продажба на продукция

тъкани и стоки – конфекция от тъканите, произведена от дъщерното дружество „Мак-В“ ЕООД. Делът на вътреобщностните доставки и износа (изцяло в страни от ЕС) расте и вече е 54 процента от паричните постъпления при 35 на сто година по-рано. Делът на продажбите в България намалява от 65 на 46 процента.

Увеличението на приходите на фирмата се дължи както на повече вътреобщностните доставки, така и на по-големия обем на продажбите на вътрешния пазар на аксесоари за път през миналата година.

През деветте месеца на тази година не е имало износ за страни извън Европейския съюз.

Разходите за обичайната дейност на „Мак“ също са нараснали

и са в размер на 35.57 млн. лева при 20.01 млн. лева година по-рано. Увеличението им със 77.7 на сто е следствие на повече продажби, както и на леко понижение на цените електроносителите и на основните суровини.

Основната част от материалите за производство са с борсови цени, на които „Мак“ не може да влияе. Фирмата се снабдява с тях от доставчици както от чужбина, така и от страната, от които няма значителна зависимост.

В крайна сметка финансовият резултат преди данъците е печалба в края на септември от 5.05 млн. лева при 905 хил. лева година по-рано.

Нетекущите активи на „Мак“ се увеличават основно в следствие на

придобиване на нови машини, както и инвестициите в енергийно-ефективно оборудване.

Текущите активи обаче намаляват, което основно се дължи на намаление на материалните запаси и вземанията, но пък за сметка на това се увеличават паричните средства.

Политиката по поддържане на ликвидност и възможност за посрещане на всички задължения продължава и през втората половина на 2023 г. и фирмата не предвижда възникване на проблеми в тази област. За целта са осигурени кредити за оборотни средства, които да осигурят необходимите средства.

Рискове

Дружеството е експертно-ориентирано – основно износ на готови изделия, които са краен продукт на дъщерната фирма „Мак-В“, чиято основна дейност е конфекциониране на работно и униформено облекло. Има активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това фирмата е изложена на валутен риск, основно спрямо щатския долар, тъй като доставя част от основните си материали и суровини в тази валута.

Дружеството е изложено на силна конкуренция.  Дейността му е свързана с придобиване на лицензи, на спазване на различни екостандарти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст