ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

По-високите приходи увеличават печалбата на Групата “БФБ”

зала на фондова борса акции пари зарчета

Към края на трето тримесечие нетният финансов резултат на Групата „Българска фондова борса“ е положителен в размер на 9.31 млн. лв., което се дължи на приходи от дейността и финансовите приходи, надхвърлящи разходите от основна дейност, показват данните в междинния консолидиран отчет. За сравнение, преди година печалбата беше 5.30 млн. лева.

Приходите на групата от договори с клиенти нарастват спрямо същия период на миналата година със 166 хил. лв. въпреки спада в оперативен сегмент “Търговия с електрическа енергия“ със 113 хил. лева. Положителният резултат се дължи на консолидацията на приходите на дъщерната „Българска независима енергийна борса“ АД. Заедно с това сегментът “Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“ на БФБ бележи ръст от 255 хил. лв. или с 32.48 процента, а оперативния сегмент „Информационно обслужване“ е с приходи от 50 хил. лева. В същото време оперативен сегмент „Търговия с финансови инструмент“ отчита спад от 26 хил. лева.

Данните показват, че финансовите приходи на групата се увеличават през третото тримесечие заради ръст в позициите „Приходи от лихви по депозити и текущи сметки в банки“, „Приходи от лихви по операции, свързани с обратно изкупуване“ и „Приходи от лихви по дългови ценни книжа по амортизирана стойност“.

По позицията „Други доходи от дейността” има ръст от 306 хил. лв., който се дължи на приходите от събрани обезценени вземания и от финансиране по програма Хоризонт 2020. По останалите приходни пера има несъществено в абсолютна стойност изменение.

По основните разходни пера на групата се отчита ръст от 17 на сто спрямо третото тримесечие. Нарастване с 647 хил. лв. има при „Разходи за външни услуги“, което се дължи основно на ръст в „Абонаментни и лицензионни такси“, които дружествата в групата заплащат за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура и на ръст в „Консултантски и други услуги”. Заедно с това и средствата, изплатени на персонала, нарастват с 529 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна в абсолютна стойност.

Към края на септември миналата година бе реализирана печалба от оперативна дейност на групата в размер на 6.24 млн. лв., а през тази година тя се понижава със 705 хил. лв. и е в размер на 5.53 млн. лева.

Към края на третото тримесечие натрупаната печалба на Групата „БФБ“ се увеличава с 2.59 млн. лв. и е в размер на 15.96 млн. лева.

Текущите задължения отбелязват спад от 8.05 млн. лв. вследствие спад по позициите „Задължения към контрагенти за електрическа енергия” с 30. 96 млн. лв. и на „Правителствени финансирания” със 117 хил. лева. В тези позиции са отразени задълженията на БНЕБ към търговците на електроенергия по сделки с енергия и за Обезпечения (гаранционни депозити) за доставка на електрическа енергия, внесени от търговските участници на енергийния борсов пазар.

Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД достигна 31 326 120 833 лева в края на трето тримесечие, което представлява ръст от 3.16 на сто в сравнение с края на второ тримесечие на тази година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст