ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140.1 млрд. лева

БНБ - сграда кредити евромонети

Общата сума на активите на банковата система у нас към края на октомври е 164.2 млрд. лв. или с 942 млн. лв. по-малко спрямо септември тази година. През отчетния период намалява позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ – с 1.8 млрд. лв. до 27.6 млрд. лева. Кредитите и авансите нарастват със 743 млн. лв. до 105.5 млрд. лв. към края на октомври, а дълговите ценни книжа се увеличават със 192 млн. лв. до 24.4 млрд. лева. Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в балансовите активи е 16.8%, този на кредитите и авансите – 64.2%, а на дълговите ценни книжа – 14.8% (при съответно 17.8%, 63.4% и 14.6% в края на септември). Това е отбелязано в анализ на Българската народна банка.

Отношението на ликвидно покритие в края на октомври расте до 250.3% (при 241.9% в края на септември). Ликвидният буфер в банковата система е 45 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18 млрд. лв. (при съответно 46.2 млрд. лв. и 19.1 млрд. лв. в края на септември).

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 108.8 млрд. лв. и на месечна база отбелязват растеж със 752 млн. лева. Вземанията от кредитни институции намаляват с 52 млн. лв. до 13.4 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства с 804 млн. лв. до 95.4 млрд. лева.

 Увеличават се кредитите за домакинства

(с 525 млн. лв.), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лв.) и за други финансови предприятия (с 82 млн. лв.). Намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 49 млн. лева.

Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140.1 млрд. лв.,

като през месеца е отчeтен спад в размер на 1.2 млрд. лева. Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1.3 млрд. лв., на други финансови предприятия – с 291 млн. лв., както и на сектор държавно управление – с 218 млн. лева.

Увеличават се депозитите на домакинства (с 571 млн. лв.) и на нефинансови предприятия (с 22 млн. лв.).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 19.6 млрд. лв. и на месечна база нараства с 300 млн. лева. Основен принос за растежа има повишената печалба през отчетния период.

Печалбата на банковата система е в размер на 3 млрд. лв.

с 1.3 млрд. лв. (75%) повече спрямо отчетената към края на октомври миналата година. Нетният лихвен доход за десетте месеца е 4 млрд. лв. или с 1.4 млрд. лв. по-висок спрямо реализирания за същия период на миналата година. Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 302 млн. лв. в края на октомври (при 367 млн. лв. в края на октомври 2022 г.).

В края на септември регулаторният капитал на банковата система е 17.9 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст