ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Свитите разходи увеличиха печалбата на “Акумпласт”

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин

Най-големите основни клиенти са производителите на акумулатори „Монбат”, „Елхим Искра“ и „Старт”.

Приходи от обичайната дейност на „Акумпласт“ АД – Добрич за деветте месеца са в размер на 6.84 млн. лева. С най-голям дял са продажбите на продукция – 6.33 млн. лева, при 7.06 млн. лева година по-рано. Приходи има още от извършени услуги, от продажба на стоки и от финансирания. От фирмата отбелязват и  увеличението на запасите от продукция и незавършено производство.

Дружеството има за основен предмет на дейност производството на пластмасови изделия за акумулаторното производство, хранително вкусовата промишленост и стоки за бита.

Основните разходи на фирмата са в размер на 5.70 млн. лева. Най-големи са тези за суровини и материали и за възнаграждения на персонала.

Най-големите основни клиенти са производителите на акумулатори „Монбат” АД, „Елхим Искра“ АД и „Старт” АД – Добрич.

Сред основните доставчици на основни материали са „Монбат Рисайклинг” ЕАД и „Резинекс България”ЕООД.

През периода в изпълнение на решение на съвета на директорите на „Акумпласт“ АД бе учредено дружество с наименование „AKUMPLAST INDUSTRY” SARL и регистрация в Тунис. „Акумпласт“ ще притежава 76 на сто от него, а останалите ще бъдат собственост на SNA NOUR.

Наличните краткотрайни активи към края на септември са на стойност 3.69 млн. лв. в т.ч. материални запаси, вземания и парични средства /1.25 млн. лева/.

Срещу тях стоят задължения за 1.05 млн. лева. Най-големи сред тях са данъчни, към персонала и към доставчици. Дружеството няма просрочени плащания към доставчици и финансовите институции.

За деветте месеца дружеството има нетна печалба, която расте до 864 хил. лева при 555 хил. лева през миналата година.

С цел за развитие на производството, дружеството е направило разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 555 хил. лева.

Рискове

Основните пазарни движещи сили се очаква да останат силно променливи, а темповете на растеж на световната икономика – забавени. Ситуацията с разпространението на Covid – 19 и военния конфликт между Русия и Украйна може да доведе до съществено влошаване на общата икономическа ситуация и дори до рецесия през следващия отчетен период, посочват от фирмата. Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите. Основното предизвикателство остава и пазарът на труда.

Пазарните обеми, както и маржове, вероятно ще продължат да бъдат под натиск, независимо от очакваното възстановяване на икономиката, отбелязват мениджърите.

Основен акционер в “Акумпласт” АД е “Химпласт” АД – Добрич, което притежател на 5058 броя акции или 69.93 процента от капитала.

Акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса”. Цените им от началото на годината растат и в момента сделките с тях се сключват при 160 лева за един брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст