ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Мажоритарният акционер иска да изкупи и останалите 9.50% от акциите на “Ямболен”

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове

„Еникорп“ АД, в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на „Ямболен“ АД, отправя търгово предложение  за закупуване на до 116 144 броя акции от останалите акционери в ямболската фирма, която е от сектора на зелената и възобновяема енергия.

Към момента „Еникорп“ притежава пряко и чрез свързани лица 1 106 155 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 90.50% от капитала на „Ямболен“.

Възможно след изтичане на срока за приемането му дружеството да престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Търговият предложител възнамерява да поиска отписване на „Ямболен“ от регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН).

От „Еникорп“ заявяваха, че не притежава и иска да придобие пряко до 116 144 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, представляващи до 9.50% от капитала на „Ямболен“ от всички останали акционери.

„Еникорп“ предлага да закупи тези акции при цена от по 2 лева всяка една. През последните шест месеца преди регистрацията на търговото предложение не е имало търговия с акциите на дружеството на „БФБ-София“. Предлаганата цена е по-висока и от последната цена на акция, платена от „Еникорп“, свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК през последните шест месеца преди регистрацията на търговото предложение (0.50 лева при две извънборсови сделки от 24 ноември 2023 г.).

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни.

Търговият предложител не смята да променя дейността на дружеството, която е в областта на производството на електрическа енергия от фотоволтаичната централа, осъществяване на допълнителни услуги от дружеството и отдаване на сгради и съоръжения под наем. Основна стратегическа цел е запазване и поддържане на инсталираните системи, което ще даде възможност на дружеството да функционира и да обслужва редовно своите задължения.

„Ямболен“ вече изпълни своите инвестиционни планове чрез въвеждането в експлоатация през юни 2023 г. на фотоволтаичната електроцентрала. Дружеството вече осъществи по-рано през годината своята стратегическа трансформация като от производител на химически вещества се преобразува в производител на електрическа енергия в областта на възобновяеми енергийни източници.

През тази и следващата финансови години „Еникорп“ като основен акционер на „Ямболен“ поставя като основни приоритети пред дружеството реализиране на прогнозните резултати за производството на електрическа енергия от фотоволтаична централа, поддържане на инсталираните мощности и запазване на нивото на производителност на инсталираните мощности. В същото време, търговият предложител смята да оптимизира активите на дружеството, като активно ги отдава под наем с цел постигане на допълнителни приходи. „Еникорп“ възнамерява да запази дейността на пречиствателната станция по пречистване на отпадъчни води.

Дружеството ще следва стратегия за запазване на съществуващия пазарен дял на местния пазар. Отчитайки възможностите му и подписаните договори, не се очаква значителна промяна в реализираните резултати през следващите години.

Не се предвижда промяна в дивидентната политика на „Ямболен“, тъй като основните му приоритети са свързани с редовното обслужване на лихвоносните задължения. През последните пет финансови години общото събрание на акционерите на ямболската фирма не е приемало решения за разпределяне на дивиденти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст