ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЦКБ измести падежа на облигационната си емисия до 10 декември 2033 г.

облигации дългово финансиране

Общото събрание на облигационерите по емисията подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, емитирани от „Централна кооперативна банка” АД, одобриха предложените промени в условията на облигационния й заем.

Датата на падеж на емисията дългови книжа се променя от 15 години след датата на емитиране на 20 години. Така тя се измести на 10 декември 2033 година.
Заедно с това и дължимата лихва по облигационната емисия се промени от 2.75% годишно на 3.60% годишно. Тя влиза  в сила от 11 декември 2023 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2023 г. лихвено плащане от ЦКБ).
Съответно се променя и текстът на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от проспекта, който става: „Размерът на лихвата, платима на всяка дата на лихвено плащане е 36 евро, по всяка облигация с номинална стойност 1000 евро“.
Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при условие, че е подадено уведомление за конвертиране от облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

Крайната дата за търговия с облигациите на „Централна кооперативна банка“ на „Българска фондова борса“ е 5 декември 2033 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст