ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Св. св. Константин и Елена Холдинг” подкрепя проектите си с емисия облигации

облигации дългово финансиране

От днес започва търговията с облигациите на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД – Варна. Емисията, първа за дружеството, се състои от обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени дългови книжа. Предметът на дейност на холдинговото дружество е свързан с управление на инвестиции в дъщерни дружества и отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Компанията поддържа общата инфраструктура на к. к. „Свети Свети Константин и Елена“. Приоритет в инвестиционната й програма е разширяване и обновяване на инфраструктурните съоръжения, собственост на дружеството-майка, както и цялостната инфраструктура на едноименния курортен комплекс, в посока опазване на околната среда. Компанията извършва строителство чрез възлагане на жилищни сгради, поддържане и управление на жилищни комплекси, като предлага и хотелски мениджмънт.
Облигационният заем е в размер на 9 000 000 лева, разпределени в 9000 броя облигации, всяка с номинална стойност от по 1000 лева.
Крайната дата за търговия с тези облигации е 4 юли 2031 година.
Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката.
Емисията е издадена на 11 юли тази година, а датата на падеж е 11 юли 2031 година.
Срокът на емисията е 96 месеца. Годишният лихвен процент е равен на 6-месечния EURIBOR + 1%, но общо не по-малко от 3.60% и не повече от 5.50% годишно.
Плащането на главницата по тази емисия е на десет вноски, като последното съвпада с падежа на емисията. Амортизационните и лихвени плащания ще са на всеки шест месеца.
Емитентът има право да погаси предсрочно част или цялата главница по облигационния заем след едномесечно предизвестие, отправено от емитента до облигационерите, при определени в проспекта условия.

Мажоритарен акционер в компанията е “Холдинг Варна” АД с 52.92% от акциите с право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст