ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Свиването на морските превози натисна приходите на “Индустриален холдинг България”

Кораборемонтният завод "Одесос" АД във Варна е сред водещите в Черноморския регион и извършва ремонти на кораби не само от Европа.

Общите приходи на Групата „Индустриален холдинг България“ за деветмесечието намаляват до 89.59 млн. лева спрямо същия период на миналата година, когато са били 107.29 млн. лева. Това сочат данните в тримесечния консолидиран отчет на компанията.

С най-голям дял са паричните постъпления от производство на металорежещи машини, компоненти и детайли и от ремонт и реконструкция на плавателни съдове, които при това отбелязват ръст. Третият най-важен източник са приходите от договори за тайм-чартър, но те намаляват на годишна база.

Динамиката на паричните постъпления в холдинговата компания основно се дължи на няколко фактора.

Приходите от чартиране на кораби са повлияни негативно от спада на фрахтовите нива

спрямо същия периода година по-рано. Паричните постъпления от кораборемонт нарастват в следствие на кумулативното влияние на спада на фрахтовия пазар и увеличението на поръчките за баластни системи поради изтичане на законовия срок за поставянето им. Заедно с това обемът на приходите от продажби на металорежещи машини, компоненти и детайли нараства в резултат на увеличение на продажните цени и на дела на по-тежките и дълги машини в продажбите, отбелязват от холдинговата компания.

По отношение на разходите за основни материали, гориво при експлоатацията на кораби, ел. енергия и други групата отчита намаление. Нарастват обаче средствата, похарчени за външни услуги, като най-големи суми са използвани за услуги от подизпълнители, портови разходи и други. Повече са и парите, използвани за възнаграждения на персонала.

Разходите за услуги от подизпълнители през деветмесечието 2023 г. нарастват

основно в следствие на по-високата натовареност на сегмент „Корабостроене и кораборемонт“ спрямо същия период на миналата година.

В края на септември печалбата на холдинга се свива до 9.62 млн. лева при 34.26 млн. лева.

„Индустриален холдинг България“ управлява портфейл от компании в различни отрасли – морски транспорт, машиностроене, пристанищна дейност и корабостроене и кораборемонт и други. Към края на 2022 г. инвестициите на компанията майка в акции и дялове на дружества са на обща стойност 194 млн. лева.

Рискове

Инвестициите на групата са в бизнеси, които се характеризират с бавна обращаемост на вложените средства (машиностроене), зависимост от енергийни и други ресурси (машиностроене, кораборемонт, морски транспорт) и силна цикличност (кораборемонт, корабен дизайн, морски транспорт, класификация и сертификация, пристанищна дейност), намалявайки равнището на възвръщаемост на цялостния инвестиционен портфейл.

Състоянието на световната икономика и търсенето на суровини обуславят развитието на търговията. От всички сегменти от инвестиционния портфейл на групата най-директно и бързо е влиянието им върху шипинг индустрията.

Равнището на икономическата активност в световен мащаб влияе и върху машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта, докато пристанищната дейност е силно зависима от развитието на вътрешния пазар и региона.

Прекъснатите вериги за доставка вследствие на COVID-19 и войната в Украйна повлияха върху ръста на международните цени на суровините и стоките и захраниха инфлацията. Въпреки забавянето на ценовия натиск през 2023 г. и нормализиране на цените на енергоизточниците, ефектът не може да се пренесе директно върху крайните клиенти и се отразява върху рентабилността на произвежданата продукция и предлаганите услуги от групата.

Най-големи акционери в „Индустриален холдинг България“ АД в края на септември са „БУЛЛС“ АД с дял от 68.04% от капитала и „ДЗХ“ АД с 9.98 процента. Други фирми и индивидуални инвеститори контролират 21.98% от акциите с право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст