ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

По-ниски добиви и висока себестойност донесоха загуба на “БГ Агро”

Печалбата от търговията на зърнения пазар увеличава дивидента за акционерите на “БГ Агро”.

Холдингът е лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната

Варненският холдинг „БГ Агро“ АД отчита неокончателен отрицателен финансов резултат на консолидирана основа за деветмесечието в размер на 4.79 млн. лева при печалба от 16.20 млн. лева година по-рано. Това е отбелязано в тримесечния консолидиран отчет.

Основна причина за формирането на отрицателния финансов резултат за деветте месеца на консолидирана основа е намалението на пазарните нива на цените на зърнени култури,   влиянието на неблагоприятните климатични условия(засушаване и липса на валежи в районите), пазарната конюктура, което в комбинация доведе до по-ниски добиви и същевременно формира висока себестойност на земеделска продукция.

Приходите от продажби на групата леко намалява до 95 млн. лева. Разходите по дейността са се повишили и надхвърлят 100 млн. лева. Повече са и разходите за възнаграждения.

„БГ Агро“ е специализирано в производството на едро земеделие, търговия, съхранение, спедиция, транспорт на селскостопанска продукция и професионални консултации в тези области. Холдингът е лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната и с партньорски отношения с български и световни компании в агробизнеса. „БГ Агро” контролира дъщерни дружества, чиято дейност обхваща целия процес –от производството на земеделска продукция до реализацията ѝ на крайни пазари.

Дейностите на “БГ Агро” са изложени на рискове и несигурности, свързани с икономическите условия в България, региона и света.

Компанията извършва дейност изключително в България.

Неблагоприятни климатични процеси, природни бедствия и други форсмажорни причини могат да окажат негативно влияние върху агробизнеса на “БГ Агро”. Резки климатични промени свързани със засушаване или други причини могат да доведат до намаляване на добивите от селскостопанската дейност на групата, както и до просрочия на вземанията, свързани с продажбите на торове и препарати с отложено плащане.

Ненко Илиев Ненков контролира 66.686% от капитала на фирмата, а Даниел Илиев Ненков – 17.345% от акциите. Ненко Илиев Ненков в качеството си на мажоритарен акционер и председател на съвета на директорите и на „ГИФТА” АД контролира (притежава непряко) и 578 973 броя акции от капитала на „БГ Агро”, които са придобити от „ГИФТА” АД.

За акционерите на „БГ Агро“ беше гласуван дивидент от по 0.08 лева дивидент от печалбата за 2022 година. От 2008 г. насам, без печалбата за 2019 и 2020-а, агрохолдингът е изплащал дивидент на своите акционери.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст